Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Resurseffektiv transport och mobilitet i Sverige

Resursanvändning är en ödesfråga som påverkar både klimatet och den biologiska mångfalden. Vi måste därför undvika onödiga transporter, samordna nödvändiga transporter och öka transporternas fyllnads- och nyttjandegrad, för att nå ett klimat- och resurseffektivt samhälle. Av central betydelse är delning av data. I denna branschrapport från IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (ReCE) presenteras 24 åtgärdsförslag.

Nu publicerar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) handlingsplaner för ökad resurseffektivitet på fem resurskrävande områden: mobilitet, textil, plast, lokaler och livsmedel. Arbetet har skett inom ramen för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

Projektet har skapat dialogplattformar med representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi. Dessa har tagit fram exempel på hur Sverige kan ställa om mot ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det första området som tas upp är transporter och mobilitet, där IVA vill bidra till att svara på hur vi möter det ökande transportbehovet utan att använda mer resurser.

– Det räcker inte att bara ställa om till fossilfria bränslen och el. Våra gods- och persontransporter måste bli mycket mer resurseffektiva – annars klarar vi inte framtidens miljöutmaningar, säger Jan-Eric Sundgren, ordförande för projektets Mobilitetsgrupp.

Hela 24 åtgärdsförslag läggs fram i rapporten. Ett av de viktigaste åtgårdsområdena enligt projektet är att Sverige skyndsamt främjar säker datadelning för ett effektivare transportsystem. Detta gäller flera områden:

  • Genom en nationell strategi för datadelning kan man gynna resurseffektiva transporter. Strategin behöver ta hänsyn till integritet, konkurrens och säkerhet. Plattformar för neutral och pålitlig datadelning behövs inom varje tillämpningsområde.
  • Datadelning kan även främja kombinerad mobilitet, så att man kan kombinera kollektivtrafik med andra former av transporter, inte minst gång- och cykeltrafik.
  • Fysisk infrastruktur måste planeras annorlunda. Transporter bör samordnas med gemensamma leveransboxar och utlämningsställen som inte är leverantörsspecifika.
  • Data kan även användas för att öka fyllnadsgraden av transporter. Fyllnadsgraden för lastbärare som pallar och rullburar bör synliggöras.
Rapportens framsida

Resurseffektiv transport och mobilitet i Sverige - vad behövs? (PDF)