Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Stadsplaneringspraktikan

Varför tar det så lång tid att bygga nytt i bostadsbristens Sverige? I den nya Stadsplaneringspraktikan (förmodligen den första av sitt slag) tittar IVAs projekt Framtidens goda stad närmare på förutsättningarna för att bygga fler bostäder och utveckla attraktiva stadsmiljöer.

Praktikan ger läsaren en överblick över vilka lagar och regler som styr framtidens goda stad. Vad möjliggör och vad försvårar dagens stadsplanering?

Stadsplaneringspraktikan visar att det är ett stort regelverk som styr och att enskilda lagar och regler inte är så svåra, men att det sammantaget blir svårnavigerat och att viss lagstiftning är motverkande. Men samtidigt ska dessa lagar värna invånare och natur – lagarna ser till att natur och andra värden bevaras för framtiden och att bebyggelse och områden utgör en genomtänkt och funktionell helhet.

I Stadplaneringspraktikan kan du bland annat läsa:

  • att lagar som är grundläggande i byggnation (miljöbalken och plan- och bygglagen) ibland motsäger varandra. Detta är en av orsakerna till att stadsplanering upplevs som krångligt och komplicerat. Samtidigt är lagstiftningens syfte att skydda medborgarna (Byggnader som håller, står emot brand, bra inomhusmiljö, tillgängliga för funktionsnedsatta och energisnåla) och säkra framtida värden (bevara stränder och vattenkontakt, bevara unika miljöer eller skydda sällsynt djurliv).
  • en sammanställning av aktuell lagstiftning och inblandade aktörer så att du som läsare snabbt ska få överblick över planeringsprocessen, som många gånger upplevs som komplicerad och svårgenomtränglig.

Drygt 500 år efter att den första Bondepraktikan trycktes i Tyskland lanseras nu Sveriges första Stadsplaneringspraktika. Bondepraktikan utvecklades till en praktisk handbok för bönder och nu kommer en praktisk handbok för den moderna urbana människan. Målgruppen för praktikan är de som arbetar med stadsplanering inom kommunal förvaltning men också byggherrar och exploatörer. IVA hoppas också att privatpersoner intresserade av att lära sig mer om planeringsprocessen i sin kommun ska läsa Stadsplaneringspraktikan och på det sättet få en bättre förståelse av hur processen från idé till färdig byggnad fungerar.

Rapportens omslag

Stadsplaneringspraktikan (PDF)