Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft

Slutrapport från IVA-projektet Transport 2030 (2009-10), som här redovisar en framtidsbild för det svenska transportsystemet samt förslag till ett nationellt forum för strategiutveckling och innovation.

Projektet Transport 2030 syftar till att lägga en grund för fortsatt samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter i Sverige för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling av transportsystemet under de kommande tjugo åren.

Projektet inleddes under 2009 med att företrädare för intressenter i transportsystemet utarbetade en gemensam framtidsbild – ”Hållbar mobilitet 2030” (IVA rapport, 2010). Under 2010 identifierades en rad pågående större projekt med potential att utvecklas till demonstrationsmiljöer för nationellt betydelsefulla åtgärder som krävs för att nya lösningar i transportsystemet ska kunna etableras. Projektet har också identifierat områden för helt nya utvecklingsinsatser.

Det har blivit tydligt för alla som medverkat i projektet att vi delar en vision som bygger på samsyn om utmaningar och mål. Vi har också insett att inget enskilt företag, ingen sektor eller samhällsnivå och inte heller staten eller EU kan mobilisera de resurser och tillhandahålla de förutsättningar som krävs för att kunna hantera utmaningarna och implementera nya lösningar på ett tillräckligt framgångsrikt sätt.

Projektets viktigaste förslag är att det bör skapas ett forum för strategisk utveckling av transportsektorn som långsiktigt ska driva utvecklingen mot en hållbar mobilitet. Just nu pågår mycket stora, snabba och genomgripande förändringar i omvärlden som kan innebära allvarliga hot mot vår samlade livskvalitet.

Om vi väljer att samarbeta i olika nationella och internationella forum finns unikt goda möjligheter att bidra till transportlösningar som i global skala kan leda till väsentligt minskade hot mot miljön, ökad individuell välfärd och stärkt konkurrenskraft för näringslivet.

Rapportens omslag

Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft