Rätt strategi på lärosätet ger fler hållbara entreprenörer

Hur skapas bäst förutsättningar för att stimulera entreprenörskap med hållbarhetsfokus i universitetsnära miljöer? IVAs Entreprenörskapsakademi har sökt svar på det, genom att intervjua forskare, lärare och andra nyckelpersoner på sex svenska lärosäten. Här kan du ta del av resultatet, som ingår i en större nordisk-baltisk undersökning presenterad i juni 2022.

Foto: Luleå tekniska universitet.

Tre tips på nycklar till framgång

  1. Lära genom att göra
    Det räcker inte att i ord förklara vad hållbart entreprenörskap är – studenterna måste också ges möjlighet att arbeta praktiskt med frågan. Genom att erbjudas möjlighet att testa affärsidéer under skyddade förhållanden behöver studenterna inte begränsas av rädsla för att misslyckas.
  2. Blandade team är bäst
    Ge studenter möjlighet till teambaserat och multidisciplinärt lärande. Se till att teamen är blandade, ur så många aspekter som möjligt. Att också lärarna arbetar i team och kan dra nytta av varandras kompetenser, ger ökade möjligheter att förmedla djupare förståelse för komplexa frågor i undervisningen.
  3. Samarbeta med näringslivet
    Genom samverkan med det omkringliggande näringslivet får studenter tillgång till relevanta och tydligt definierade fallstudier, erbjuds värdefull återkoppling på sina idéer och i många fall också tillgång till mentorer utanför akademin.

Läs och ladda ner rapporten 

Om undersökningen

De lärosäten som ingår i studien är Chalmers tekniska universitet, Karlstads universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och Lunds universitet. Intervjuer har genomförts med forskare och lärare på lärosätena samt med nyckelpersoner i ideella organisationer och inom den privata sektorn som ingår i lärosätenas ekosystem. Tjänstemän vid Regeringskansliet har också intervjuats.

Undersökningen genomfördes av IVAs Entreprenörskapsakademi som en del av det nordisk-baltiska samarbetsprojektet, NordSEnt, vars slutrapport publicerades i juni 2022 (Sustainable entrepreneurship in the Nordic and Baltic region - Examples of sustainable entrepreneurship courses and initiatives at higher education institutions).

IVAs Entreprenörskapsakademi arbetar för att stimulera entreprenörskap i Sverige. En del i detta arbete består i att tillsammans med olika aktörer, myndigheter och organisationer undersöka vad som krävs för att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsystemet, och stärka både den enskilda individen och samhälls- och näringsutvecklingen.

Kontaktinformation

Helene Thorgrimsson
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 47