Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

En utvecklad vattenförvaltning

IVAs yttrande över En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66). IVA är överlag positiva till utredningens förslag.

Det är mycket värdefullt att utredningen understryker vikten av att vattenpolitiken förankras på högsta politiska nivå och att ansvaret får en tydlig utformning. IVA tillstyrker därför förslagen om att regeringen ska tillskriva riksdagen med ett förslag om en nationell handlingsplan för vattenförvaltningen.

IVA tillstyrker särskilt utredningens förslag om ökat samarbete mellan myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Hittills har arbetet haft en betoning på de legala förhållandena. Till exempel vad som kan åstadkommas inom ramen för tillsynen enligt miljöbalken. De rättsliga aspekterna av vattenarbetet ska självklart inte förringas, men att nå god status i Sveriges vattenförekomster kommer att kräva helt andra arbetsformer. Utan ett förtroendefullt samarbete mellan myndigheter och kommuner med tydligt fokus på att åstadkomma förbättringar kommer målen för vattenförvaltningen aldrig att kunna nås. IVA ser att det finns mycket att vinna om man är lösningsorienterad och samarbetar, vilket också öppnar för ett bättre samarbete med det privata näringslivet.

Läs hela yttrandet (PDF)