Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Innovation som drivkraft - från forskning till nytta

Yttrande från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avseende SOU 2020:59. IVA välkomnar utredningen som aktualiserar betydelsen av att forskning vid lärosätena blir tillgänglig för omgivande näringsliv och samhälle.

SOU 2020:59 sätter fokus på viktiga delar av ekosystemet som omger forskningens potential att omsättas till faktisk nytta och innovation. IVA ser det som ytterst betydelsefullt att regeringen tar ett övergripande ansvar, men betonar vikten av lärosäternas autonomi och kreativitet när det gäller att utveckla arbetssätt och rutiner för samverkan och nyttiggörandet i praktiken. IVA stödjer utredningens förslag för regelbunden uppföljning och utvädering av olika aspekter av nyttiggörandet.  

Utredningen väcker förhoppningar om att lärosätena ges förutsättningar och incitament att effektivt ta tillvara forskares kunskap och resultat, likaså att uppdraget blir mer tydligt. Detta är grunden till att bevara och öka Sveriges hållbara konkurrenskraft samt förmåga till innovation som en ledande kunskapsnation.

IVA stödjer att:

 • Nyttiggörandebegreppet breddas.
 • Lärosätena, på rektorsnivå, själva råder över fördelning av medel och verksamheter för främjande av nyttiggörande.
 • Premiering sker av lärosäten som utvecklar sin och sina forskares förmåga att prestera inom nyttiggörandet.
 • Utökning sker av verifieringsmedel, VFT-medel.
 • Utveckling sker av modeller för uppföljning och utvärdering.
 • Ökad entreprenöriell kompetens och faktisk erfarenhet kopplas till innovationsstödet.
 • De innovationsstödjande verksamheterna sker i uppsökande form (idéscouting).
 • Holdingbolagen får ett bredare uppdrag av samhällskaraktär.
 • Styrningen, översikten och utvärderingen av statens holdingbolag utvecklas och ökar.
 • Det var fjärde år sker en extern utvärdering av holdingbolagen.
 • Ett utvecklat arbetssätt för att mer privat riskkapital matchas upp mot det statliga riskkapitalet.
 • Prioriterade resurser och stödinsatser riktas till studenter.
 • PRV ges fortsatt och utökat uppdrag för kompetenshöjande insatser inom immaterialrätt.

IVA stödjer inte att:

 • Basanslag tas till nyttiggörandeuppgift från befintliga basanslag.
 • I föreslagen form etablera ett nationellt kunskapscentrum för entreprenörskap. Förslaget anses oklart och prematurt. IVA rekommenderar en bättre inramning och ändamålsförklaring som också särskiljer det från redan etablerade, nationella, initiativ.
 • Inrätta ett finansieringsbolag för holdingbolagsverksamheterna. IVA ser det inte som en lämplig väg att centralisera och skapa nya statliga finansieringsorganisationer.

 

IVAs remissvar avseende SOU 2020:59