Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVA kritisk till utredning om resurser och styrning av lärosäten

IVAs remissvar till betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SoU 2019-6).

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) anser att betänkandet ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” från Styr- och resursutredningen (även kallad Strut) innehåller åtskilliga goda förslag. Men eftersom betänkandet inte tar tillräcklig hänsyn till lärosätenas alla roller i samhället är det inte möjligt att stödja utredarens samlade förslag.

Akademien anser att det är positivt att utredaren föreslår ett helhetsgrepp på forskning och utbildning men ser det som olyckligt att utredarenPam Fredman tidigare rektor vid Göteborgs universitet, hänvisar innovationsfrågorna till en separat utredning. Samverkan, värdeskapande och innovation är centrala för lärosätena och dessa frågor borde i högre utsträckning hanterats inom utredningen.

IVA anser att en höjning av basanslaget på bekostnad av de externa bidragen från forskningsråd är negativt och ogillar förslaget. Eventuella ökningar av basanslagen får alltså inte ske på bekostnad av finansiering från forskningsråd eller liknande. Dessutom bör en del av basanslagen vara kopplade till prestation och ekonomiska incitament.

Överenskommelser om mål och prestanda mellan staten och lärosäten kan vara av intresse för Sverige. Men de måste då utvecklas inkrementellt, vara transparenta och ta hänsyn till det individuella lärosätets strategi och profil. Om överenskommelser används anser IVA, till skillnad från utredaren, att det är viktigt att mäta och utvärdera måluppfyllelse och använda ekonomiska incitament. 

IVA håller med utredaren om att en analys- och utvärderingsfunktion behövs men förslaget är otillräckligt. IVA anser dessutom att den ska vara fri från särintressen och drivas av en oberoende, renodlad analys- och utvärderingsfunktion.

Akademien anser att det finns ett betydande behov av att uppdatera det nuvarande styr- och resursfördelningssystemet för lärosätena. För att ge bättre möjligheter till strategisk profilering, ge starkare incitament för forskning och utbildning i världsklass, samt för att stärka samverkan och värdeskapande i samhället i övrigt.  

Läs hela remissvaret (PDF)