Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Utvidgade regler om lättnad i beskattning av personaloptioner i vissa fall

Yttrande från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avseende Fi2020/04527. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, välkomnar att lättnader föreslås i beskattningen av personaloptioner i vissa fall och tillstyrker promemorian.

 IVA har i flera projekt, som Innovation för tillväxtprojekt, Innovationskraft Sverige, Attraktionskraft Sverige – spetspiloter och Svenska entreprenörskapsakademien, behandlat utmaningarna med incitament.

Förslaget utvidgar gränsen för medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget under det räkenskapsår som närmast föregår det år då personaloptionen förvärvas till 150 och sätter gränsen för omsättning eller balansomslutning till 280 miljoner kronor.

IVA anser dock att det finns utrymme för ytterligare lättnader som kan underlätta för nystartade företag att växa. En ökning av personaloptioners användning kan på ett positivt sätt gynna svenska tillväxtbolag och bidra till ekonomins tillväxt.

IVAs remissvar angående Fi2020/04527