Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Smart landsbygd

Diskursen om digitaliseringens effekter på samhället paketeras ofta i begreppet Smarta städer. Däremot speglar inte det stadscenterande begreppet de samtida befolkningsströmningarna. Att digitalisera har visat sig vara inte bara en möjliggörare för ny livsstil men också nödvändigt för att kunna bemöta framtidens utmaningar. I en allt mer digitaliserad värld kommer därmed strålkastarljuset riktas mot Sveriges landsbygd. Men vi i IVAS Studentråd ställer oss frågan hur utvecklingen går idag.

Syftet med Studentrådets projekt Smart landsbygd är att förstå och sprida identifierade och gemensamma utmaningar som Sveriges kommuner har för att skapa förutsättningar för att kunna digitalisera den nationella landsbygden.

Målet med projektet är att skapa en debatt kring de utmaningar som Sveriges landsbygdskommuner har idag, speciellt utmaningar som kopplar till teknikutveckling och digitalisering. Vi vill även så ett frö hos studenter om att de kan skapa sig karriärer på landsbygden. Därmed vill vi nå ut till en bred målgrupp av exempelvis företag, politiker och IVA-ledamöter som tar med sig tanken om att bättre utnyttja dagens innovationer till svårigheter som landsbygden möter så att hela Sverige kan leva smart.

Digitaliseringen erbjuder möjligheten att välja både jobb och bosättning. Detta speglas i en nettoutflyttning från Stockholm och andra stora städer. Den tekniska utvecklingen ger möjlighet till att många yrken och företag blir oberoende av geografisk placering. Många unga sätter villan framför innerstadslägenheten där de tekniska möjligheterna ger upphov till större professionell och personlig frihet för var i landet man vill bo.

Samtida teknikutveckling, såsom digitalisering av samhällets funktioner, sker ofta i städer. Men viktig strukturella förändringarna som digitalisering måste ske i hela landet. Vi i IVAs Studentråd har försökt att förstå vilket digitaliseringsarbete som sker på landsbygden. På så sätt kan vi utifrån denna utgångspunkt vända oss till ett tiotal kommuner med landsbygd för att förstå hur digitaliseringsarbetet sker i Sveriges olika hörn.

Insikter

  • Under pandemin har vissa landsbygdskommuner fått ett ökat antal invånare. Om digitaliseringsarbetet prioriteras högre finns det goda möjligheter att denna trend kvarstår.
  • Det enda tydligt övergripande målet från den nationella digitaliseringsplanen är fiberutbyggnaden. Detta ser en del kommuner som ett hinder för att kunna tydligt vidareutveckla sin digitaliseringsplan.
  • Vissa kommuner driver avancerade digitaliseringsprojekt medan många halkar efter. Här ser vi att större samarbeten mellan kommuner skulle kunna lyfta den nationella digitaliseringsnivån.
  • Digitaliseringsarbetet är starkt beroende av eldsjälar samt huruvida man har en digitaliseringsansvarig eller inte.
  • Om inte den nationella landsbygden digitaliseras i samma takt som i städerna riskerar teknikutvecklingen i städer springa ifrån resten av landet, och bidra till ännu större klyftor.

Om IVAs Studentråd

Studentrådet är ett forum för samhällsengagerade studenter som vill möta likasinnade och forma morgondagens samhälle. Det är en plats för att testa idéer, träna färdigheter och bygga nätverk för studenter som vill vara delaktiga i att forma Sveriges - och världens - framtid. Studentrådet bidrar med ett viktigt student- och doktorandperspektiv till många delar av IVAs verksamhet.

Läs mer om IVAs Studentråd