Strategin för entreprenörskap i skolan behöver förbättras

Entreprenörskap i skolan behöver bli tydligare och omfatta alla elever. Dessutom saknas en tydlig modell för progression i entreprenörskap och hur det ska bidra till lärande i olika ämnen. Det är några av de inspel till en uppdaterad strategi för entreprenörskap i skolan som IVAs Entreprenörskapsakademi arbetat fram.
202210-IVA-Entreprenörskap-i-skolan-1200px-1.jpg

– Självklart är det mest grundläggande att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Men skolan behöver också stärka elevernas kunskaper i entreprenörskap. Dessa kompetenser, som är så mycket mer än företagande, kommer vara avgörande för våra barns förmåga att hantera framtidens samhällsutmaningar, säger Kristina Alsér IVA-ledamot och styrgruppsordförande för Entreprenörskapsakademien.

Entreprenörskap viktigt för att lösa utmaningar

Skolan har i uppdrag att förbereda barn och unga för framtiden. En viktig del i detta är att stärka elevernas kunskaper i entreprenörskap. Entreprenörskap kan leda till företagande, men är också centralt för initiativrikedom och andra viktiga kompetenser som kan hjälpa oss att lösa olika typer av utmaningar. Givet de nödvändiga samhällsomställningar vi står inför, särskilt inom hållbarhetsområdet, kommer våra barns framtida förmåga att hantera dem ha mycket stor betydelse.

Skolans strategi behöver uppdateras

Nuvarande strategi för entreprenörskap i skolan sjösattes för 13 år sedan. Sedan dess har mycket förändrats. IVA har därför, inom projektet IVAs Entreprenörskapsakademi, arbetat fram inspel till en uppdaterad strategi. Underlaget presenteras i en rapport, framtagen av en arbetsgrupp bestående av erfarna representanter för skola, myndigheter, akademisk forskning och näringsliv.

Bättre samsyn: Vi behöver nå samsyn om vad kunskap och träning i entreprenörskap är, genom tydliga formuleringar och förklaringar i den nya strategin och i efterföljande kommunikation och implementering av den. Man behöver även klargöra hur entreprenörskap bidrar till lärande i olika ämnen och till samhället i stort för att lyfta begreppets status i skolan och omvärlden.

Tydligare progression: Optimalt sett ska eleverna känna att de utvecklar sina entreprenöriella förmågor allt eftersom, och att de får en allt större kapacitet och vilja att agera entreprenöriellt. På samma sätt behöver identifiering av elevens förmågor och förväntningarna från läraren höjas successivt, och mätnivåerna anpassas i linje med dem. Med andra ord behöver entreprenörskap i skolan föras in efter en tydlig modell för progression.

Förbättra likvärdigheten: Det framgår tydligt att skolan har ett uppdrag att föra in entreprenörskap i sin verksamhet. I dagsläget är det emellertid högst oklart i vilken utsträckning eleverna möts av entreprenörskap, utöver de få gymnasieprogram där det förekommer som specifikt ämne eller kurs. Av grundläggande betydelse är att en ny strategi måste säkerställa att arbetet med entreprenörskap blir likvärdigt för eleverna.

Klicka här för att ladda ner rapporten

Titta på seminariet måndagen den 14 november 2022 kl. 10.00 där innehållet i rapporten diskuteras.

Läs mer om IVAs Entreprenörskapsakademi

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73