Sverige behöver en ny rymdlag

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA välkomnar förslaget om ny rymdlag eftersom nuvarande lag från 1982 inte tar hänsyn till den utveckling som skett inom rymdområdet sedan dess då rymden idag är mer tillgänglig för aktörer med kommersiella intressen.
rymd_remissvar.jpg

IVA anser att förslaget som föreslås av regeringens utredare i huvudsak är väl utformat och har därför inte några invändningar mot något enskilt förslag. Däremot passar IVA på att kommentera och lämna förslag på möjliga förtydliganden kring några av utredningens förslag. Exempelvis lyfter IVA fram betydelsen av forskningsinstitut, högskolor och svensk rymdindustri om den framgång i rymden som önskas ska kunna nås. IVA lyfter också frågan om hur icke-kommersiella aktörer såsom skolor och kommuner med flera påverkas av det nya förslaget och framhåller att det är viktigt att se till att inte möjligheterna till utbildning, experiment och innovation minskar.

IVA anser också att det är en felaktig insnävning att all framtida kommersiell bemannad rymdfart skulle vara rymdturism. Privata rymdfarare kommer exempelvis att skickas upp för att bedriva forskning och teknikutveckling för företag. Betänkandet och förslaget saknar en diskussion om denna typ av kommersiell bemannad rymdfart.

Ärendet har handlagts av Per Hjertén, projektledare och sekreterare i IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden. I ärendets beredning har följande IVA-ledamöter deltagit: Anna Rathsman, Anne Lidgard, Folke Brundin och Christer Fuglesang. Beslut i ärendet har fattats av verkställande direktör Tuula Teeri.

IVAs remissvar gällande SOU 2021:91