Viktigt att stärka näringslivets roll i forskningsinfrastrukturer

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) instämmer med regeringens utredare om att utvecklingsinsatser behövs vad gäller styrning och prioritering av forskningsinfrastrukturer för att säkra den samhälleliga relevansen och näringslivets deltagande. Men IVA anser att förslagen inte är tillräckligt långtgående när det gäller att stärka näringslivets medverkan. IVA avstyrker också förslagen om att inrätta nya myndigheter.
shutterstock_1589189995.jpg

Sammanfattningsvis ser IVA positivt på utredningens ställningstagande om att vidga perspektivet på forskningsinfrastruktur och öka näringslivets möjligheter att delta i både utveckling och användning. Men IVA anser att förslagen inte är tillräckligt långtgående för att stärka näringslivets medverkan. Dessutom avstyrker IVA förslaget att politisera forskningsberedningen genom att inkludera företrädare för riksdagens partier. IVA avstyrker även förslagen om att inrätta nya myndigheter.

Ärendet har handlagts av Johan Weigelt, vice vd och Martin Wikström, forsknings- och utbildningspolitisk expert. I ärendets beredning har följande IVA-ledamöter deltagit: Anna Nilsson-Ehle, Jan-Eric Sundgren, Lars Hultman, Anna Sandström, Karin Röding, Stefan Bengtsson, Maria Anvret, Lena Ek samt Kristina Edström.

IVAs remissvar gällande SOU 2021:65

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65) (länk till regeringen)

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44