Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Balanserat genomförande av EUs upphovsrättsdirektiv

IVAs avdelning för Informationsteknik välkomnar att det i promemorian finns en förståelse för behovet av ett balanserat genomförande av artikel 17, men vill framhålla att det krävs mer robusta krav och incitament för att säkerställa användarnas rättsposition. Risken är överhängande att antingen för mycket eller för lite material blockeras. IVA rekommenderar därför att man under genomförande gör scenariobeskrivningar som kan stresstestas för att kontrollera föreslagna lagtexter.

IVAs avdelning för informationsteknik (IVA) uppskattar möjligheten att få lämna synpunkter på promemorian ”Uppföljande underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv”.

IVA har under direktivförhandlingarna uttryckt kritik mot delar av direktivet, inte minst mot det som idag utgör artikel 17. IVA välkomnar initiativet att modernisera EU:s upphovsrättslagstiftning, men anser att direktivet i denna del riskerar att få negativa effekter dels för användares yttrande- och informationsfrihet samt rättssäkerhet, dels på internet som en viktig plats för innovation.

Ett grundläggande problem är att artikel 17 tycks bygga på felaktiga föreställningar om teknikens möjligheter att göra komplexa bedömningar och avvägningar mellan olika intressen på ett rättssäkert sätt. Vid en storskalig hantering av användargenererat innehåll krävs automatisering, men enligt IVAs bedömning kommer algoritmernas filtrering alltid vara bristfällig. Konsekvensen av artikel 17:s grundläggande rättsliga konstruktion kan därför bli att tillhandahållare av delningstjänster tar bort material som får spridas.

Vidare riskerar artikel 17 att påverka möjligheterna till innovation negativt. Många företag, organisationer och enskilda medborgare driver idag en omfattande, innovativ och ständigt växande verksamhet på andras plattformar. Givetvis måste det finnas regler som upprätthålls, men dessa måste vara balanserade och de får inte riskera att äventyra den nyttiga verksamhet som sker på plattformarna.

En känd fara är dessutom att en omfattande och betungande reglering gör det svårt för nya aktörer att konkurrera med redan existerande plattformar. IVA kan konstatera att det för närvarande pågår lagstiftningsinsatser inom flera olika rättsliga områden som är riktade mot plattformar utan att dessa insatser framstår som samordnade, till exempel beträffande terminologi och skyldigheter för plattformsägarna.

När artikel 17 ska genomföras i svensk rätt är det nödvändigt att, så långt som det är EU-rättsligt möjligt, begränsa dessa negativa effekter. I sammanhanget bör det givetvis också beaktas att användarnas rätt till yttrande- och informationsfrihet samt deras rätt till en rättssäker behandling skyddas av EU:s rättighetsstadga.

IVA välkomnar att det i promemorian finns en förståelse för behovet av ett balanserat genomförande av artikel 17, men vill framhålla att det krävs mer robusta krav och incitament för att säkerställa användarnas rättsposition. Exempelvis måste åtgärder vidtas så att inte bara åtgärder för borttagande eller filtrering byggs in i tekniken, utan även åtgärder för att säkerställa att lagligt material blir kvar i tjänsten. Det finns annars en risk att de delar av artikeln som syftar till att skydda användarrättigheterna i praktiken blir ett marginellt - manuellt hanterat – undantag från ett automatiserat förfarande som strävar mot att avlägsna allt material som innehåller fragment av skyddade verk.

I grunden förordar IVA därför en modell som ligger så nära dagens notice-and-take-down-system som möjligt, men med förstärkta rättssäkerhetsgarantier för alla inblandade aktörer. I den utsträckning som krav på filtrering, för att aktivt hålla material borta från en delningstjänst, anses nödvändiga att införa av EU-rättsliga skäl är det viktigt att den svenska lagstiftaren ser till att leverantörens incitament för att skydda användarrättigheterna blir lika starka som incitamenten att inte göra intrång i upphovsrätten.

IVA vill återigen uttrycka sin oro över det faktum att korrekta bedömningar inte kan göras med automatiska system. Risken är överhängande att antingen för mycket eller för lite material blockeras. IVA rekommenderar därför att enhet och regeringen under genomförandet skapar scenariobeskrivningar som kan stresstestas för att kontrollera föreslagna lagtexter. Detta gäller även de rekommendationer och förslag som IVA lämnar nedan.

Läs hela yttrandet (PDF)