Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Förslaget till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

IVA kommenterar förslaget till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023 (Dnr NV-01180-17) framför allt enligt följande huvudpunkter.

IVA håller med om den Samlade bedömningen i Miljökonsekvensbeskrivningen om att en egentlig "plan" med åtgärdsförslag saknas, och påpekar att ekonomiska konsekvensanalyser av förslaget saknas. Detta är inte tillfredsställande. Även relevanta mål för arbetet framgent saknas. Det övergripande målet om en cirkulär ekonomi är en ytterst viktig målsättning som behöver poängteras mer kraftfullt. Indikatorer kring resurseffektivitet behöver poängteras starkare inom flera mätområden.

En egentlig definition av begreppet "avfall" vis-à-vis läsaren saknas, en definition som är avgörande för hur arbetet med ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi utformas.

IVA påpekar att det uttalade behovet av innovativa värdekedjor är viktigt, men att det inte bör likställas med begreppet resurskedjor. En övergripande tydlighet i terminologin i förslaget efterlyses därför.

Överlag behöver avfallsplanen förstärka sina förslag ifråga om hur avfall ska mätas (i alla led av resurskedjorna), samt att siffrorna tillgängliggörs, vilket inte är fallet i ett antal sektorer i dagsläget.

Efterfrågan på återvunnet material behöver därutöver öka, produkter designas för att hålla längre, repareras och återvinnas, samverkan mellan kommuner och stat för insamling av avfall behöver förbättras, och välfungerande marknader för sekundärt material och rena avfallsfraktioner behöver ställas iordning.

Formuleringar kring EU:s avfallshierarki, avfallsinnehavarens ansvar och "kemiska ämnen" i avsnittet om Nationella miljömål bör korrigeras - IVA ger förslag i det utförliga remissvaret.

Skapandet av insamlingsstruktur ska inte likställas med definitionen av den lagliga ägaren av det insamlade materialet, något som behöver utredas ytterligare.

Fler avfallsfraktioner krävs troligen för att kunna kartlägga bygg- och rivningsavfall, och tillverkare behöver förbereda produkter för cirkularitet redan i design- och produktionsstadiena. Innehållsförteckningar av det slag som redan finns inom infrastruktursektorn kan användas för att förbereda produkter med lång livslängd inför kommande krav på innehållsredovisning och utfasning av vissa kemikalier med mera.

Regler för, och krav på, slam och processvattenflöden respektive gödningsämnen behöver tas fram i de fall dessa ska användas för gödning av livsmedelsgrödor.

Reglerna för hantering av plastavfall måste förhindra att plaster med farliga funktionskemikalier tas bort ur flödena.

Ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter kan behöva tydliggöras för att förhindra illegal transport av exempelvis elektronikavfall.

Förslag kring utvecklade RUT-tjänster om installation, reparation och underhåll av viss utrustning i bostaden kommenteras därtill, liksom förslag om skatt på kemikalier i viss elektronik och förslaget kring förbränningsskatt.

Läs remissvaret (PDF)