Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hans Werthénfonden - utbetalning och rapportering

Hans Werthénfonden lägger stor vikt vid att erhålla en allmängiltig beskrivning av de viktigaste erfarenheterna från stipendievistelsen såväl vetenskapligt som socialt. Rapporteringen används i styrelsens arbete, men också som information till kommande stipendiater.

Utbetalning

Hans Werthénfonden har följande utbetalningsrutiner för stipendier:

  • När du kan visa att alla förberedelser för vistelsen är i ordning och att resan kan påbörjas kan du rekvirera halva stipendiesumman. (Ange bankkonto eller motsvarande.).
  • Efter halva vistelsetiden förväntas du skicka en kort (högst en A4-sida) lägesrapport till fonden, hw@iva.se, varefter ytterligare 40 procent av stipendiet betalas ut.
  • Resterande 10 procent betalas ut efter inlämnande av en kort slutrapport (högst två A4-sidor). Slutrapporten måste insändas till fonden, hw@iva.se, senast sex månader efter stipendieperiodens slut, eller i enlighet med överenskommelse med Hans Werthénfonden.

Utebliven rapport kan medföra att det resterande stipendiebeloppet återförs till fondens utdelningsbara medel.

Rapportering

Den korta lägesrapporten efter halva vistelsetiden behöver bara ange hur studierna fortlöper.

Det huvudsakliga syftet med slutrapporten är att ge en allmängiltig beskrivning av de viktigaste erfarenheterna från stipendievistelsen såväl vetenskapligt som socialt. Den ska användas i styrelsens arbete, men också som information till kommande stipendiater.

Slutrapporten, som bör omfatta högst två sidor, ska innehålla följande:

  • En kort redovisning av hur ändamålet uppfyllts, när examen tagits ut, området för examen (om aktuellt) samt det erhållna beloppet.
  • En kort sammanfattning av hur arbetet bedrevs utgående från ändamålet med stipendiet, något om resultaten i en form som en lekman kan förstå, om resultaten blev bra, vad som var besvärligt och andra viktiga erfarenheter.
  • En kort ”reseberättelse” (universitet, miljön på din arbetsplats och i samhället, det sociala livet, praktiska frågor som bostad etc.) bör också lämnas. Vad var bättre än motsvarande i Sverige?
  • Ett kort avsnitt om hur du ser på din närmaste framtid med en kommentar om stipendiets betydelse är också önskvärt.

Utbetalning och rapportering

Hans Werthénfonden har sedan 1990 delat ut totalt 59,2 miljoner kronor till 505 stipendiater.

Allt om Hans Werthénfonden