Försämrat FoU-klimat i coronatider

Färre FoU-chefer ger det svenska FoU-klimatet högsta betyg. Andelen som anser att det är ”bra eller ”mycket bra” har minskat med drygt tio procentenheter jämfört med 2019, visar IVAs nya FoU-barometer. Kompetens inom viktiga framtidsområden är fortsatt en bristvara.

Läs FoU-Barometern som pdf

2020 har präglats av coronapandemin. Även forskning och utveckling, FoU, har drabbats, visar IVAs andra årliga FoU-­barometer som här presenteras.

Coronakrisen slår väldigt olika beroende på bransch. Fordonsindustrin har drabbats hårdast med produktionsstopp och neddragningar visar FoU-barometerns intervjuer med forskningsansvariga. Samtidigt finns det digi­tala tjänsteföretag som ökat försäljningen och nyanställer utvecklare.

Men inget företag är opåverkat. Distans­arbete leder till nya arbetssätt på gott och ont. Å ena sidan kan det öka effektiviteten. Å andra sidan ”minskar det innovativa snacket” som en av FoU-cheferna uttrycker det.

Om ett vaccin dröjer och krisen blir långvarig finns det oro för konsekvenserna. Före­tagen understryker att FoU är ett måste för att komma ur krisen och att satsningar inom framtidsområden som digitalisering och elektrifiering måste värnas.

Att Sverige har ett bra klimat för FoU är därmed avgörande. Sverige tillhör sedan länge de länder som satsar mest på FoU i förhållande till BNP och av den svenska FoU:n står näringslivet för 71 procent enligt SCB.

Därför är det oroande att en lägre andel företag är positiva till förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige. Förra året svarade 83 procent att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra”. I år är andelen 69 procent (Figur 1).

En annan oroande tendens är att kompetenstillgången – den faktor som företagen rankar allra högst inför sina FoU-beslut – får något sämre betyg i årets FoU-barometer. Även andelen som svarar att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera FoU-personal i Sverige ökar till 44 procent jämfört med 40 procent i förra årets FoU-­barometer.

Liksom 2019 är det skattepolitiken som får lägst betyg av FoU-cheferna. Höga skatter bidrar till exempel till att det är svårt att locka utländska experter.

När FoU-cheferna blickar framåt förväntar de sig att FoU:n kommer att öka mer utomlands än i Sverige. Nio procent svarar att FoU:n kommer att minska i Sverige under de närmaste fem åren medan fem procent förväntar sig en minskning globalt.

IVAs barometer bygger på en enkät om det svenska FoU-klimatet riktad till FoU-ansvariga i svensk industri. Dessutom har djupintervjuer gjorts med 10 forskningsansvariga. En extra intervjuomgång med fokus på coronapandemins effekter gjordes i början av september.

Årets undersökning gick ut till 200 företag varav 100 svarade, av dessa företag var 23 små och medelstora. Bland deltagarna finns några av företagen med flest FoU-anställda inklusive Saab AB, Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo och Astra Zeneca.

Företagen som svarat har tillsammans cirka 48 000 FoU-anställda i Sverige, vilket motsvarar drygt 60 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn enligt de senaste siffrorna från SCB.

Coronakrisen slår olika hårt mot FoU

2020 har präglats av coronapandemin. För att ta reda på hur krisen påverkar forskning och utveckling, FoU, gjordes en extra intervju-omgång med 16 forsknings- och utvecklingschefer i början av september. Företagen representerade alla stora branscher. Bland de intervjuade fanns även före-trädare för fyra mindre företag.

Svaren visar att krisen slår väldigt olika beroende på bransch och utvecklingsskede. Värst drabbade är före-tag inom fordonsindustrin som tvingats till produktionsstopp och neddragningar inom FoU. Samtidigt finns digitala tjänsteföretag som ökar sin försäljning och nyanställer utvecklare.

Totalt svarar sju av de intervjuade företagen att FoU påverkats negativt. FoU-projekt försenas och läggs på is på grund av minskad försäljning och korttidspermitteringar. I några fall har FoU-personal sagts upp. Fem företag säger att de minskat antalet konsulter på grund av corona.

Nio av företagen svarar att de inte märkt av några stora förändringar utöver de rent praktiska med försvårade leveranser och övergång till distansarbete.

Det finns samtidigt en oro över vad som händer om det inte kommer ett vaccin och hur distansarbetet påverkar innovationskraften. ”Det innovativa snacket har minskat”, säger en av de intervjuade.

Men krisen har även lett till förbättringar. Företag vittnar om effektivare arbetsmetoder och hur distansarbetet har fått en skjuts. ”Det är positivt att vi lärt oss att jobba på distans och insett att vi inte alltid måste resa för att till exempel initiera ett projekt”, säger en FoU-chef.

Det gäller inte bara de enskilda företagen. Pandemin kan påskynda digitaliseringen i hela samhället, både i Sverige och i världen. Här finns en möjlighet för svenska företag att få ett försprång vilket skulle kunna uppmuntras via åtgärder från statligt håll, menar några av företagen. 

Företagen är i stort nöjda med Sveriges coronastrategi. Några är dock kritiska till korttidspermitteringarna: ”Svensk innovationskraft påverkas negativt när folk är hemma istället för att vara på jobbet”, säger en FoU-ansvarig.

Det finns även en oro över att EU:s stora krispaket kan komma att snedvrida konkurrensen: ”Svensk industri måste få samma förutsättningar. Staten måste fundera på hur vi ska få tillgång till de pengar som EU lägger på coronastöd”, säger en FoU-chef.

Kompetens är den viktigaste faktorn för FoU-lokalisering

För andra året i rad har IVA undersökt klimatet för forskning och utveckling, FoU, bland företag i Sverige. I början av mars skickades en enkät med frågor om FoU-klimatet till 200 FoU-intensiva företag, varav 50 små och medelstora (SME). Totalt fick vi 100 svar varav 23 från SME:er med upp till 250 anställda. Företagen som svarat har tillsammans cirka 48 000 FoU-anställda i Sverige, vilket motsvarar drygt 60 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn enligt de senaste siffrorna från SCB.

Kompetenstillgång viktigast

Av enkätsvaren framgår att kompetenstillgång är den viktigaste faktorn för var före-tagen väljer att placera sin FoU. Hela 98 procent av FoU-cheferna tycker tillgång på kompetens är ”viktigt” eller ”mycket viktigt”. Även 2019 rankades kompetenstillgång högst, men i årets undersökning väger denna faktor ännu tyngre och får 4,8 i betydelse på en femgradig skala jämfört med 4,6 ett år tidigare. Samtidigt har Sveriges betyg sjunkit från 3,7 till 3,6. Detta gör att kompetenstillgång är den faktor med det största gapet mellan vikt och betyg i 2020 års FoU-barometer. Data från 2019 års barometer finns på IVAs webbplats.

Lägre betyg 2020

Jämfört med 2019 finns inga stora skillnader i hur företagen rankar faktorerna som bestämmer var de väljer att placera sin FoU. Efter ”Kompetenstillgång” följer ”Ett stabilt juridiskt system” samt ” Närhet till kunder och marknader”. Minst viktigt är, liksom 2019, ”Tillgång till riskkapital” och ”Möjlighet att delta i EU-program”. 

Flera faktorer får däremot lägre betyg 2020. Störst är minskningen för: ”Möjligheter till FoU-samverkan med andra företag”, ”Möjlighet till samverkan med högskolor inom forskning”, ”Möjlighet till samverkan med högskolor inom utbildning” samt ”Tillgång till forskningsinfrastruktur och test- och demonstrationsmiljöer”. 

Skillnaderna kan delvis bero på att frågorna omformulerats något och att enkäten fått en annorlunda utformning 2020. Det är även fler företag som svarat och bland dem en högre andel små och medelstora jämfört med 2019. Det är också osäkert om coronakrisen kan ha påverkat svaren i någon riktning. 

Färre tycker FoU-klimatet är bra

Sverige har många styrkor framhåller FoU-cheferna och tar bland annat upp bra bredbandsutbyggnad, platta organisationer där unga tidigt får ta ansvar, förmånliga förhållanden för barnfamiljer samt att miljön blivit mer internationell. Även den svaga kronan och relativt låga ingenjörslöner tas upp som fördelar för att bedriva FoU i Sverige. 

Totalt anser 69 procent av FoU-cheferna att förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige är ”bra” eller ”mycket bra”. Det är dock en minskning jämfört med 2019 då 83 procent svarade ”bra” eller ”mycket bra”. 

Fortsatt svårt att rekrytera FoU-personal 

Kompetensförsörjningen är som tidigare nämnt den viktigaste frågan för FoU-cheferna. Andelen som svarar att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera FoU-personal i Sverige har ökat från 40 till 44 procent. 

Liksom 2019 är det särskilt inom IT som företagen har svårt att hitta personal. Eftersom alla branscher söker personer med kunskaper inom programmering och AI blir konkurrensen hård. En annan trend som rör flera branscher är elektrifiering. Företagen tar till exempel upp att det är svårt att hitta personer med kompetens inom batteri-teknik. 

Krav på utbildning med spets

Att utbildningssystemet håller hög kvalitet och har ett relevant utbud är de viktigaste faktorerna för rekrytering av FoU-personal. Sverige får dock endast 3,6 i medelbetyg av FoU-cheferna på dessa båda punkter. Storföretagen sätter något lägre betyg på utbildningssystemet än de mindre företagen. 

Återkommande synpunkter är att högskolan har svårt att ställa om till nya områden, som AI, och inte satsar tillräckligt på spets inom utbildning och forskning.

Fortfarande svårt rekrytera utländska experter

Ett annat problem som togs upp 2019 och som återkommer i årets barometer är möjligheten att rekrytera från utlandet. Det är fortsatt ett gap mellan hur viktig denna faktor är (4,0) och betyget för Sverige (3,1). Före-tagen efterlyser till exempel enklare regler för utländska studenter att komma ut på arbets-markanden efter examen i Sverige. Andra problem som togs upp även i 2019 års undersökning är: bostadsbrist i storstads-regionerna, hög marginalskatt samt tillgång och kvalitet på internationella skolor.

Lågt betyg för skattesystemet

Både 2020 och 2019 är skattepolitiken det område där Sverige får sämst betyg av FoU-cheferna. 

Höga skatter gör det svårt att rekrytera utländska experter och den så kallade expert-skatten anses otillräcklig eftersom den bara gäller i tre år. Även möjligheten till skatteavdrag för FoU (trots höjning i år) anses otillräcklig i Sverige.

Små företag vill ha bättre optionsregler

Den tydligaste skillnaden mellan stora och små företag rör tillgången till riskkapital och villkoren för optionsprogram. De mindre företagen rankar dessa båda faktorer betydligt högre än storbolagen men ger samtidigt lägre betyg. Även möjligheten till skatteavdrag för FoU anses viktigare av de mindre företagen. 

Storföretagen å sin sida lägger större vikt vid möjligheten till samverkan med högskolan inom utbildning och forskning.

Minskad andel FoU i Sverige

Precis som 2019 svarar FoU-cheferna att FoU:n i deras företag kommer att öka mer utomlands än i Sverige. I årets undersökning anger 60 procent att FoU:n kommer att öka under de närmaste fem åren, men bara 54 procent svarar att den kommer att öka i Sverige. Fem procent anger att FoU:n kommer att minska totalt. Nio procent svarar att FoU:n kommer att minska i Sverige under de närmaste fem åren.

Så får Sverige ett bättre FoU-klimat

I enkäten har FoU-cheferna fått en öppen fråga om vilka de viktigaste åtgärderna är för att göra Sverige mer attraktivt för FoU-investeringar. Här följer en sammanfattning.

Stärk tillgången på kompetens

Kompetenstillgång är den absolut viktigaste frågan för FoU-cheferna. Högskolorna uppmanas att satsa på spetskunskaper och hänga med i utvecklingen av nya områden som AI. Den akademiska forskningen bör stärkas och kraftsamlas inom områden där Sverige kan nå en ledande position.

FoU-cheferna vill se satsningar på mer kvalitet i utbildningarna. Flera företag anser att svenska ingenjörer har lägre kompetens än de i vissa konkurrentländer. Det borde till exempel ställas högre krav, särskilt på kunskaper i matematik, vid intagningen till de tekniska utbildningarna, säger en FoU-chef. 

För att säkra kompetenstillgången på lång sikt behövs fortsatta satsningar på att locka unga till utbildningar inom naturvetenskap och teknik. Även vidareutbildningen bör stärkas.

Skattepolitiken viktig för FoU-satsningar

FoU-cheferna betonar hur viktig skatte-politiken är för satsningar på FoU. Ett högt skattetryck bidrar till att högre utbildning är mindre lönsam för den enskilde samt gör det svårare att attrahera utländska experter. 

Den höjning av skatteavdraget för FoU som gjorts i år uppskattas, men många anser ändå att FoU-avdraget är otillräckligt.

Stärk samverkan och hjälp att skala upp

Flera företag efterfrågar mer samverkan mellan företag och lärosäten och att det behövs mer stöd för detta, exempelvis inom områdena elektrifiering och medicinsk forskning. Flera mindre företag efter-lyser större kostnadstäckning i offentligt finan-sierade projekt.

Flera företag påpekar att det är riskfyllt och kräver stora investeringar att skala upp från demo till storskalig tillverkning och efterlyser stöd, till exempel genom statliga garantier och krediter, för att dela risken.

Så har vi gjort

  • I början av mars skickades IVAs årliga FoU-enkät till forsknings- och teknikcheferna på 200 företag med omfattande FoU i Sverige. Av de tillfrågade företagen var 50 små- och medelstora med upp till 250 anställda.
  • Totalt svarade 100 företag vilket motsvarar 50 procent. Svarsfrekvensen var något högre bland de större företagen, 51 procent, jämfört med de mindre där den låg på 46 procent.
  • De svarande företagen representerar många olika branscher med högst andel inom: IT/telekom, medicin/life science samt verkstads-, skogs- och fordonsindustri. 
  • Totalt har de svarande företagen cirka 48 000 FoU-anställda i Sverige. Det motsvarar 63 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn. (Enligt SCB:s senaste FoU-statistik finns totalt 76 000 FoU-anställda i näringslivet.) 
  • Bland företagen som svarat finns de med flest FoU-anställda i Sverige inklusive Saab AB, Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo och Astra Zeneca.
  • Djupintervjuer har gjorts med tio forsknings- och teknikchefer hos företagen som svarat på enkäten varav fyra mindre företag. De intervjuade företagen finns inom fordon, medicin, it, telekom, verkstad och energi.
  • Ytterligare 16 företag, varav fyra små- och medelstora, intervjuades i början av september om hur deras FoU påverkats av coronapandemin.
  • FoU-barometern presenteras årligen. Läs mer på www.iva.se