Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

FoU-barometern 2021

Kompetensbrist är fortsatt det största hotet mot företagens forskning och utveckling i Sverige. Omställningen mot digitalisering och hållbarhet kräver fler utbildade inom områden som mjukvaruutveckling och grön teknik. Ökade möjligheter till distans­arbete kan underlätta rekryteringen, visar IVAs FoU-barometer för 2021.

Sammanfattning: Grön omställning kräver ny kompetens

Digitaliseringen går snabbt inom de flesta branscher. Samtidigt pågår en omställning av industrin i grön riktning till exempel inom basindustrierna i norra Sverige. Förändringarna kräver ny kompetens och företagen är i stort behov av forsknings- och utvecklingspersonal inom områden som mjukvara, AI, batteriteknik och elektrifiering. Det visar IVAs FoU-barometer 2021 – som är den tredje i ordningen. 

FoU-barometern bygger på en enkät om det svenska klimatet för forskning och utveckling, FoU, som besvarats av 100 FoU-chefer i svenskt näringsliv. Tio av dem har djupintervjuats. Tillsammans har företagen i undersökningen cirka 56 000 FoU-anställda, vilket motsvarar 74 procent av alla FoU-anställda i näringslivet enligt de senaste siffrorna från SCB.

Resultatet visar, på samma sätt som tidigare år, att tillgång på kompetens är den klart viktigaste faktorn för näringslivets FoU. Men bara tio procent av de tillfrågade FoU-cheferna ger Sverige högsta betyg när det gäller kompetenstillgång. Andelen företag som säger att det blivit ”svårare” eller ”mycket svårare” att hitta FoU-personal har samtidigt ökat med fem procentenheter till 43 procent jämfört med förra årets undersökning.

Majoriteten av FoU-cheferna – 68 procent – tycker att förhållandena för att bedriva FoU i Sverige är ”bra” eller ”mycket bra”. Det är i stort sett en lika stor andel som förra året. Men en oroande tendens är att omdömena gradvis blir mindre positiva. Jämfört med förra året har andelen som svarar att det svenska FoU-klimatet är ”mycket bra” sjunkit med 5 procentenheter och andelen som svarar ”dåligt” har ökat med 4 procentenheter. Förra året svarade 25 procent att förhållandena för att bedriva FoU i Sverige har blivit ”bättre” eller ”mycket bättre” under de senaste fem åren. I år har denna andel sjunkit till 15 procent. 

FoU-cheferna vittnar om ökade svårigheter med att hitta rätt FoU-personal. Ett problem som tagits upp även i de tidigare undersökningarna är möjligheterna att locka utländska experter till Sverige. Ökat distansarbete kan underlätta. Pandemin har skyndat på den utvecklingen och företagen öppnar för större flexibilitet och mer tillåtande regelverk för distansarbete även efter pandemin. Det kan göra det lättare att attrahera ny personal även utanför Sverige. Flera intervjuade FoU-chefer befarar dock att personal på distans blir mindre lojal, vilket kan leda till högre personalomsättning. 

Kontoren och fysiska möten är viktiga för företagskultur, kreativitet och samhörighet. Enligt FoU-cheferna kommer därför krav att ställas att personal är på plats under viss tid, exempelvis ett par dagar i veckan. 

Inga stora förändringar syns i hur FoU-cheferna rankar de viktigaste faktorerna för placeringen av FoU-verksamhet. Efter kompetens rankas, precis som förra året, ”ett stabilt juridiskt system” och ”närhet till kunder och marknader”. Den faktor som klättrat mest på årets lista är ”forskningspolitik” som stigit från 9:e till 5:e plats. Betyget på den svenska forskningspolitiken ligger dock kvar på samma nivå som tidigare – 3,1 på en femgradig skala. FoU-cheferna anser bland annat att Sverige skulle behöva en tydligare strategi för hur vi ska behålla vår framskjutna position inom forskning och utveckling. 

Även FoU-chefernas betyg på de olika faktorerna ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Endast på tre punkter får Sverige en fyra eller högre på en femgradig skala: ”Ett öppet och demokratiskt samhällssystem”, ”ett stabilt juridiskt system” samt ”patentskydd”. Sämst betyg får skattesystemet och möjligheterna till skatteavdrag för FoU. Villkoren för optionsprogram för anställda får också lågt betyg, särskild bland mindre företag.

FoU-barometern 2021