Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

FoU-barometern 2022

Företag uppger att de har allt svårare att hitta personal till forskning och utveckling (FoU). Särskilt utmanande är det att hitta mjukvaruutvecklare och ingenjörer inom elektrifiering. Men på det stora hela har Sverige ett bra klimat för att bedriva forskning och utveckling. Det visar IVAs FoU-barometer 2022, som är den fjärde i ordningen.

Sammanfattning: Hård konkurrens om kompetens till forskning och utveckling

Mer än hälften av FoU-cheferna på Sveriges mest FoU-tunga företag anser att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera personal till forskning och utveckling. Det är en ökning med nära tio procentenheter jämfört med förra året visar 2022 års FoU-barometer från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

En viktig förklaring är den snabba omställningen mot ökad digitalisering och elektrifiering som pågår i nästan alla branscher. Det leder till stor konkurrens om kompetens inom dessa områden. Svårigheterna att få tag i rätt personer hämmar, enligt flera intervjuade FoU-chefer, företagens tillväxt. Det gör det också svårare att genomföra utvecklingsprojekt.

Digitaliseringen, som skyndats på av pandemin, ökar samtidigt sårbarheten. Flera företag rapporterar om ett ökat behov av kompetens inom cybersäkerhet. För att möta efterfrågan efterlyser FoU-cheferna fler kurser och utbildningar inom cybersäkerhet på högskolor och universitet.

FoU-barometern bygger på en enkät om det svenska klimatet för forskning och utveckling, FoU, som varje år skickas ut till 200 utvalda FoU-intensiva företag varav 50 små och medelstora. Årets enkät har besvarats av 77 FoU-chefer eller personer på motsvarande position. Tio har även djup-intervjuats.

Företagen som svarat representerar en stor andel av det svenska näringslivets FoU. Tillsammans har de cirka 54 500 FoU-anställda i Sverige. Det motsvarar 72 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn enligt de senaste siffrorna från SCB.

Generellt har företagen en ganska positiv bild av det svenska innovationsklimatet. Sju av tio FoU-chefer svarar att förhållanden för att bedriva FoU är ”bra” eller ”mycket bra”. Det är en liten ökning med två procentenheter jämfört med 2021.

Positiva faktorer som lyfts fram är bland annat bra samverkan mellan företag, akademi och myndigheter och att Sverige ligger långt fram inom digitalisering. Även familjepolitiken och ett stabilt juridiskt system bidrar till att göra Sverige till ett bra land för FoU.

Däremot är det bara 4 av 77 FoU-chefer som ger Sverige högsta betyg på det som de anser vara den allra viktigaste faktorn för FoU-verksamheten: kompetenstillgången. Tillgång på kompetens kommer på överlägset första plats bland totalt 17 faktorer som påverkar var företagen väljer att satsa på FoU.

Snittbetyget för hur bra kompetenstillgången är i Sverige hamnar på 3,6 på en femgradig skala, vilket är oförändrat jämfört med både 2021 och 2020. Det är därmed fortsatt den faktor med störst ”gap” mellan hur viktig den anses vara och betyget för förhållandena i Sverige. För att -säkra en långsiktig tillgång på personal anser FoU-cheferna att Sverige behöver fortsätta arbetet med att tidigt väcka intresse för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. Högskolan bör också bli -bättre på att matcha utbildningarna mot industrins behov.

FoU-cheferna betonar också hur viktig skattepolitiken är för var de väljer att satsa på FoU. Skatterna i Sverige får lägst betyg av alla undersökta faktorer. Företagen vill se skattemässiga incitament riktade mot forskning och utveckling och en förlängd expertskatt. Särskilt de mindre företagen efterlyser också enklare och mer förmånliga regler för personaloptioner eftersom det är ett viktigt verktyg för att locka och behålla nyckelpersoner.

Även ”möjligheten att rekrytera FoU-personal från utlandet” har ett stort ”gap” mellan betydelse och betyget för -Sverige. Enligt FoU-cheferna är det den fjärde viktigaste faktorn för att få tag i FoU-personal. Betydelsen har dessutom ökat jämfört med förra året, från 4,0 i betydelse till 4,2. Betyget för förhållandena i Sverige ligger däremot kvar på 3,1 i genomsnitt. Hinder som FoU-cheferna tar upp är bland annat hög inkomstskatt, möjligheten att hitta bostäder, tillgång till internationella skolor och myndighetsadministration.

Den största skillnaden mellan stora och mindre företag rör villkoren för options-program. För mindre företag är det den femte viktigaste faktorn för att kunna rekrytera FoU-personal. FoU-cheferna på storföretag ser däremot optionsprogram som den minst viktiga faktorn.

Storföretagen är å sin sida mindre nöjda med utbildningsystemets utbud och kvalitet. Mindre företag sätter högra betyg på samverkan med högskolan, patentsystemet, FoU-samverkan med myndigheter samt möjligheten till skatteavdrag för FoU.

FoU-barometern 2022