Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Policyfrågor nästa fokus för IVAs Entreprenörskapsakademi

IVAs Entreprenörskapsakademi verkar på olika sätt för att stimulera entreprenörskap i Sverige. Pontus Braunerhjelm är ny styrgruppsordförande för projektet, som nu inleder ett arbete med att stärka det svenska entreprenörskapet genom att fokusera på policyfrågorna.

Hur ser du på nuläget för IVAs Entreprenörskapsakademi?

­­­­- Verksamheten inom IVAs Entreprenörskapsakademi fokuserar på tre olika områden: entreprenörskonsten, - kulturen och -klimatet. Projektet startade ordentligt i början av 2020 vilket var precis samtidigt som pandemin slog till. Olika restriktioner har medfört svårigheter med att genomföra aktiviteter i den utsträckning som vi har velat. 

Men en grund har byggts för de tre spåren och vi har kommit en bra bit på väg när det gäller entreprenörskonsten. Många aktiviteter har genomförts kring både intraprenörskap och entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan. En regional närvaro har etablerats vilket har gett oss värdefull kunskap och ett utökat nätverk.

citat tecken

Det är av stort värde att samarbeta med, och genom, partners som är verksamma inom entreprenörsområdet.

Kan du ge exempel på lärdomar av det som gjorts?

- Det är av stort värde att samarbeta med, och genom, partners som är verksamma inom entreprenörsområdet. Genom att kroka arm med dem får vi större kraft. Den regionala närvaron är mycket positiv och vi kommer att fortsätta med våra aktiviteter runt om i landet.

Vad vill du och styrgruppen åstadkomma?

- På kort sikt fokuserar vi på entreprenörsklimatet och policyfrågorna. Det är viktigt att först definiera vilka utmaningar och svagheter som finns i det svenska entreprenörskapsklimatet. Därefter är avsikten att sätta i gång projekt och diskussioner som utifrån forskning och fakta förhoppningsvis kan påverka politiken och leda till reformer i rätt riktning. Entreprenörskapsakademiens synlighet behöver också ökas.

På lång sikt vill vi öka Sveriges attraktionskraft. Det gäller att locka företag att förlägga basen i Sverige, att växa utifrån den basen och att stanna kvar i landet. Detta är centralt för den industriella dynamiken och har stor betydelse för både samhället och de företag som etableras här. Vi ser gärna att en större andel företag i Sverige är verksamma inom kunskapsintensiva branscher.

Sverige har idag en betydligt starkare position inom entreprenörskapsområdet jämfört med för några decennier tillbaka. Trots detta går vi in i ett läge med lägre tillväxt än de flesta andra EU-länderna. Det signalerar att det finns en förbättringspotential. Entreprenörer driver på utvecklingen och därför behöver vi stärka entreprenörskapet!

Kan du ge exempel på åtgärder för att uppnå målbilden?

- En politik för att stärka entreprenörskap och företags uppskalningsmöjligheter berör många olika områden. Det handlar om incitament, rimliga nivåer på regelkrånglet, kunskapsbas och kompetensförsörjning men också tillgång till bostäder och olika typer av service. Det är också av stor vikt att entreprenörer ges möjlighet att starta på nytt efter en nedläggning eller konkurs. Exakt vilka åtgärder vi tänkt oss återkommer vi till efter en mer noggrann analys.

Forskning har även visat att mångfald i entreprenöriella miljöer har positiva effekter på entreprenörskap och innovationsförmåga. Därför behöver svenska företag kunna attrahera kompetens såväl inom som utanför EU.

Vad är det viktigaste steget just nu?

- Ett första steg är att göra en inventering av vilka svagheter som finns inom det svenska entreprenörsklimatet. När den är genomförd blir det lättare att bedöma vad som behöver prioriteras.

För att uppnå målbilden på kort och lång sikt behöver vi få med oss politiker i arbetet med att förbättra villkoren för företagare. I dag väljer många bort entreprenörskapet på grund av att den ekonomiska tryggheten som anställd är så mycket större.

Entreprenörskapsakademiens fokusområden

  • Entreprenörskonst - individens entreprenöriella förmåga, dvs förmågan att identifiera och utveckla affärsmöjligheter samt att organisera, leda och utveckla verksamhet.
  • Entreprenörskultur - samhällets attityder till entreprenörskap. Synen på entreprenörer och hur vi värdesätter dem i samhället. Hur vi skapar en tillåtande kultur för både framgång och misslyckande.
  • Entreprenörsklimat - inkluderar våra lagar, regelverk och stödsystem. Skapa ett mer stödjande politiskt klimat som stimulerar och möjliggör entreprenörskap som lösning på olika utmaningar i samhället samt avseende miljö och klimat.

Lär mer om IVAs Entreprenörskapsakademi

Om Pontus Braunerhjelm

Pontus Braunerhjelm är forskningsledare på Entreprenörskapsforum, professor i nationalekonomi vid avdelningen för industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid KTH samt professor vid institutionen för industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Pontus Braunerhjelm är ledamot av IVA sedan 2009. 

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.