Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Näringsdepartementet bör ges i uppgift att etablera en nationell strategi för att Sverige ska bli världsledande i resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det är ett av budskapen i slutrapporten från IVs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

- Just nu genomgår samhället en betydande kris, men visar också på stor anpassningsförmåga. Inför framtiden behöver vi fortsätta att investera i ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, vilket vårt projekt hoppas kunna bidra med, säger Åke Svensson, ordförande för IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har pågått under två år och syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål. Hundratals intressenter från näringslivet, forskarvärlden, myndigheter och organisationer har samlats för att diskutera hur Sverige kan utveckla en cirkulär strategi så att alla delar i samhället ska kunna agera resurseffektivt och cirkulärt.

- Visionen för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är att Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle. Vi har en unik position att kunna gå före och skapa lösningar som världen behöver, säger Caroline Ankarcrona, projektledare på IVA.

Projektet syftar även till att utveckla Sveriges internationella konkurrenskraft. Därför föreslås Näringsdepartementet få ett utökat ansvar med uppgiften att etablera en nationell strategi för att Sverige ska bli världsledande i resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Offentlig upphandling bör också användas för att driva fram mer resurseffektiva lösningar och cirkulär ekonomi i samhället, exempelvis genom funktionsupphandling.

Ytterligare åtgärder som föreslås är samarbeten mellan olika marknadsområden för att uppnå effektiva resursflöden. Bland annat föreslås mäklare som tillsätts för att matcha utbud och efterfrågan. Företag, och särskilt småföretag, behöver stöd i omställningen mot ökad resurseffektivitet och exempelvis momsen på begagnade varor bör ses över.

IVA-rapportens resultat bygger på arbetet i fem delprojekt som har resulterat i ett antal handlingsplaner riktade mot politik, näringsliv, offentlig sektor och akademin.

Delprojekten - för LivsmedelLokalerMobilitetPlast och Textil – har bland annat presenterat följande:

  • Ett sammanhängande ramverk för att mäta och följa upp matsvinn och matavfall.
  • Förslag till översyn av skatteregler, hyreslagen och plan- och bygglagen för att främja delning av lokaler.
  • Rekommendation att främja datadelning för resurseffektivare mobilitet.
  • Förslag till tydligare myndighetsansvar kring plast och en svensk plaststrategi, att kemisk plaståtervinning utreds närmare och att efterfrågan på återvunna plaster stimuleras.
  • Att “materialmäklare” främjas för att hitta materialflöden till textilproduktion och att innovativa affärsmodeller baserade på bland annat återbruk skalas upp.
Rapportens framsida

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (PDF)