Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Naturbruksdialog och naturbruksplan

Markägare, djurhållare och andra intressenter är ofta omedvetna om markens fulla potential. I en biobaserad ekonomi kommer de resurser och de värden som finns i det brukade landskapet vara allt mer i fokus. Men hur vill vi att en framtida optimal markanvändning ska se ut? För att hantera denna komplexitet måste olika perspektiv integreras.

IVAs 100-lista 2022

Genom vår forskning har vi utvecklat en unik metod som stödjer intressenter att fatta väl avvägda beslut och som bygger på bl a stora mängder indata som möjliggör både ett helhetsperspektiv och samtidigt en ökad detaljnivå jämfört med existerande verktyg. En strukturerad dialog och medveten planering möjliggör en hållbar mark- och vattenanvändning.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar