Hållbar vattenförsörjning

Rent vatten och sanitet är en utmaning för hållbar utveckling i Sverige och världen. Saknas detta är riskerna många. Ekosystem som skogar, sjöar och vattendrag påverkas negativt. Hållbara städer kan inte skapas utan tillgång på vatten av god kvalitet och effektiva system för avloppsrening. Brist på rent vatten leder ofta till allvarliga konsekvenser för människors försörjning som på sikt kan leda till intressekonflikter med säkerhetspolitiska konsekvenser.
vatten-7-1200px.jpg

Projektet Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat är inriktat mot olika problemställningar kring sötvatten. Kring dessa frågor samlar IVA aktörer från industri, akademi, myndigheter och politik. För många av utmaningarna kring rent vatten i framtiden kan endast lösas genom dialog och samarbete från aktörer från alla delar av samhället.

Utgångspunkt för projektet är ramverket kring FNs hållbarhetsmål (SDG), specifikt mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Dessa mål är en del i regeringens arbete med Agenda 2030.

Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat vill bidra till att skapa en plattform för alla viktiga aktörer inom vattensektorn där FoU och förvaltning möts. Projektet fokuserar på tre teman:

  1. Vatten som gemensam resurs – kretslopp och förvaltning 
  2. Klimatförändringar - konsekvenser av större nederbördsvariationer
  3. Vatten i urbana miljöer – hur säkrar vi vattenförsörjningen i våra växande städer och samhällen?

Projektet startade under hösten 2019 och avslutas hösten 2022. Det har publicerat tre underlagsrapporter och en avslutande rapport där en vattenagenda presenteras. Du kan ladda ned dem från denna sida. 

Stygruppsordförande är Tord Svedberg, ledamot av IVAs avdelning för Kemiteknik.

Projektmål

  • Projektet tar avstamp i FNs hållbarhetsmål, framförallt mål 6 – Rent vatten och sanitet, och de delmål som är relevanta i ett svenskt sammanhang. Dessa mål är översatta i ett svenskt sammanhang genom Agenda 2030.
  • IVA vill bidra till att skapa en bestående plattform för alla viktiga aktörer inom vattensektorn där FoU, förvaltning och företag möts.
  • Identifiera intressanta och relevanta tekniska samt natur- och ekosystembaserade lösningar för den svenska marknaden och för export.
  • Projektet ska också identifiera områden som saknar eller är i behov av ökade forskningsresurser eller förändrad forskningsstruktur.

För mer information om projektets arbete är du välkommen att kontakta projektledare Staffan Eriksson (staffan.eriksson@iva.se) eller kommunikationsansvarig Jan Westberg (jan.westberg@iva.se).

Publicerat