Hållbar vattenförsörjning

Rent vatten och sanitet är en utmaning för hållbar utveckling i Sverige och världen. Saknas detta är riskerna många. Ekosystem som skogar, sjöar och vattendrag påverkas negativt. Hållbara städer kan inte skapas utan tillgång på vatten av god kvalitet och effektiva system för avloppsrening. Brist på rent vatten leder ofta allvarliga konsekvenser för människors försörjning som på sikt kan leda till intressekonflikter med säkerhetspolitiska konsekvenser.
vattenprojektet.jpg

Projektet Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat är inriktat mot olika problemställningar kring sötvatten. Kring dessa frågor samlar IVA aktörer från industri, akademi, myndigheter och politik. För många av utmaningarna kring rent vatten i framtiden kan endast lösas genom dialog och samarbete från aktörer från alla delar av samhället.

Utgångspunkt för projektet är ramverket kring FNs hållbarhetsmål (SDG), specifikt mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Dessa mål är en del i regeringens arbete med Agenda 2030.

Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat vill bidra till att skapa en plattform för alla viktiga aktörer inom vattensektorn där FoU och förvaltning möts. Målet är att stimulera till gemensamma metoder, processer och verktyg.

Projektet fokuserar på tre teman:

  1. Vatten som begränsad resurs – kretslopp och förvaltning 
  2. Klimatförändringar - konsekvenser av större nederbördsvariationer
  3. Det urbana – hur säkrar vi vattenförsörjningen i våra växande städer och samhällen?

Projektet startar under hösten 2019 och ska vara klart 2021. Stygruppsordförande är Tord Svedberg, vd IVL – Svenska miljöinstitutet.

Mer information om projektet arbete, medlemmar i styrgrupp och arbetsgrupper kommer inom kort. Kontakta projektledaren Staffan Eriksson eller kommunikationsansvarig Jan Westberg (jan.westberg@iva.se) om du har frågor redan nu.