Vägval för metaller och mineral

Den gröna omställningen innebär kraftigt ökad efterfrågan på metaller och mineral. Idag kontrolleras tillgångarna av ett fåtal länder utanför Europa. Men Sverige och andra länder i EU har stora möjligheter att säkra sin försörjning, inte minst genom rika malmfyndigheter. Huvudfrågan för IVAs projekt Vägval för metaller och mineral är hur Sverige och Europa på ett hållbart sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral.
metaller och mineral.jpg

Covid-19 och kriget i Ukraina har förändrat förutsättningarna för den internationella handeln med metaller och mineral. Samtidigt har Sverige och andra länder inom EU stora malmfyndigheter. Metaller och mineral kan även återvinnas ur befintliga produkter och avfall. Vi har därför goda förutsättningar att möta de ökade behoven.

Projektet ska:

  • Beskriva förutsättningar och villkor för en uthållig tillgång på metaller och mineral i Europa.
  • Analysera möjligheter och hinder för att på ett hållbart sätt säkerställa tillgången till metaller och mineral för den gröna omställningen.
  • Presentera konkreta förslag och rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare i Sverige och EU.

Projektet leds av en styrgrupp under ledning av Elisabeth Nilsson. Huvuddelen av arbetet bedrivs i tre arbetsgrupper med arbetsnamnen:

”Utvinning”, ordförande Kerstin Konradsson

Fokus på primär och sekundär utvinning, det vill säga ur gruvor och gruvavfall, samt de värdekedjor som krävs för att säkerställa tillgången på metaller och mineral. Gruppen analyserar olika alternativ och vad som krävs för att skapa robusta flöden.

”Cirkulära flöden”, ordförande Mikael Dahlgren

Gruppen arbetar med cirkulära material- och produktflöden med fokus på de metaller och mineral som är strategiska i den gröna omställningen. Centrala frågeställningar är hur återvinningen av dessa material kan öka, hur vi kan förlänga livstiden på olika produkter och hur de största hindren för cirkulär design och cirkulära affärsmodeller kan undanröjas.

”Samhälle”, ordförande Gert Nilsson

Den centrala frågeställningen är hinder och målkonflikter förknippade med hela värdekedjan kring metaller och mineral. En viktig aspekt är hur vi får en ökad acceptans för de näringar och materialflöden som krävs för att säkerställa tillgången på metaller och mineral för ett fossilfritt samhälle.

Projektet pågår 2023–2024. Det kommer att presentera rapporter och arrangera en rad möten och seminarier. Projektet finansieras av ABB, Epiroc AB, LKAB, Ragn-Sells, Sandvik AB och Zinkgruvan Mining med stöd från Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vill du veta mer kontakta någon av oss i projektledningen:

Karin Byman, huvudansvarig för projektet och projektledare arbetsgruppen ”Utvinning”

Pia Linghede, projektledare arbetsgruppen ”Cirkulära flöden”

Jan Westberg, projektledare arbetsgruppen ”Samhälle”

Emelie Nord, projektkoordinator