Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Projekt med fokus på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som är avgörande i en framtid med globalt ökat välstånd. En förutsättning för ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle är en gemensam plattform där näringsliv, forskning och politik samverkar.

Om projektet

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Projektperiod: 2018-2020

Styrgruppsordförande: Åke Svensson

Projektledare: Caroline Ankarcrona, Jan Nordling

Finansiärer: Tillväxtverket, Vinnova, Svenskt Näringsliv, Vasakronan, Åforsk, Teknikföretagen , IKEM, Formas och Mistra.

För att uppnå effektivare resursanvändning behövs en systemövergripande bild över samhällets resursflöden. Att effektivisera materialhantering och hitta nya affärsmöjligheter är en förutsättning för att övergå från ett linjärt materialflöde till ett cirkulärt. Ett helhetsgrepp där producent – användare – återvinnare – ny producent inkluderas i produktionskedjan är nödvändigt. Detta kräver samarbete mellan olika aktörer såväl som en förändring av regelverk för att skapa incitament och marknadsförutsättningar, ökad digitalisering, innovationer och nya affärsmodeller med resurseffektivitet i fokus.

I samarbete med 45 företag genomförde IVA 2014- 2016 projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft. Projektet visade på stora möjligheter att göra den svenska ekonomin mer resurseffektiv med många affärsmöjligheter.

Mellan 2018 och våren 2020 tog projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi arbetet vidare och följde i huvudsak den branschuppdelning och de affärsmöjligheter som framkom under föregångarprojektet. Arbetet har vidare varit uppdelat i fem delprojekt: lokaler, mobilitet, textil, livsmedel och plast. 

Projektets mål

Tre mål har drivit projektarbetet. För det första har projektet velat skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. För det andra vill man dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv, utifrån pågående initiativ. Och för det tredje har syftet varit att skapa samverkan och rörelse framåt kring detta.

Resultat

Projektets slutsatser sammanfattas i en syntesrapport. Förslagen presenterades bland annat vid ett heldags branschseminarium på IVA och ett miljöteknikseminarium på Kungliga slottet. Fem branschrapporter har släppts inom vart och ett av delprojektområdena livsmedel, lokaler, mobilitet, plast och textil, samt en specialrapport om livsmedelstransporter och en specialrapport om hållbar textil ur ett konsumentperspektiv.

Styrgrupp

⦁    Åke Svensson (ordförande)
⦁    Tim Brooks, Tillväxtverket
⦁    Thomas Nilsson, Mistra
⦁    Björn Risinger, Naturvårdsverket
⦁    Annica Sohlström, Livsmedelsverket
⦁    Björn Stigson, IVA  
⦁    Henrik Sundström, Electrolux
⦁    Martin Svensson, Vinnova
⦁    Cecilia Tisell, Konsumentverket
⦁    Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv
⦁    Anders Wijkman, ÅI
⦁    Tuula Teeri, IVA (adjungerad)
⦁    Ola Alterå, Klimatpolitiska rådet (adjungerad)

Delprojektordförande

⦁    Anna Denell, Vasakronan, med vice ordförande Mattias Höjer, KTH – Lokaler
⦁    Magnus Huss, IKEM – Plast
⦁    Ann-Karin Modin Edman, Arla – Livsmedel
⦁    Jan-Eric Sundgren, Teknikföretagen – Mobilitet
⦁    Cecilia Tall, TEKO – Textil

Delprojektledare

⦁    Liv Fjellander – Lokaler 
⦁    Peter Stigson – Plast
⦁    Kristoffer Gunnartz – Livsmedel 
⦁    Jacqueline Oker-Blom – Mobilitet 
⦁    Elin Larsson – Textil

Rapporter