Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Antagonistiska cyberhot påverkar alla delar svenska samhället alltmer. Projektet ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft” fokuserar på hur privata och offentliga verksamheter ska stärka sin förmåga att möta cyberhot. I fokus finns också vilka politiska initiativ och beslut som krävs för att stärka cybersäkerheten i Sverige.
cybersecurity-5-1200px.jpg

Sverige ligger i en internationell jämförelse långt fram när det gäller digitalisering. Men det finns ett glapp mellan denna tätposition och det faktum att vi befinner oss så långt efter andra länder när det gäller förmågan att skydda oss mot antagonistiska cyberhot.  Detta glapp måste slutas om vi ska kunna dra nytta av digitaliseringens alla fördelar på ett säkert sätt.

För att sluta glappet krävs ökad medvetenhet och kunskap om cybersäkerhetsfrågor hos politiker, beslutsfattare inom privata och offentliga verksamheter samt inte minst medarbetarna inom de båda sektorerna. Samordningen på politisk och myndighetsnivå måste stärkas. Politiken måste klara av de många gånger svåra avvägningar som åtgärder kring cybersäkerhet kräver. Konkreta åtgärder för att förebygga cyberattacker och kunna möta dem när de väl inträffar måste vidtas inom privata och offentliga verksamheter. Centralt är också att öka forskning och utbildning kring cybersäkerhet.

Projektet kommer att arbeta med en rad frågeställningar kring cybersäkerheten:

  • Vilka är de främsta orsakerna till dagens cybersäkerhetsproblematik? Vilken utveckling väntar oss i framtiden?
  • Vilka hot och möjligheter skapar den tekniska utvecklingen för cybersäkerheten?
  • Är styrning och genomförande av olika delar av cybersäkerhetsarbetet tillräckligt effektivt i skilda delar av samhället? Lägger vi tillräckligt med resurser inom området? Finns det tillräckligt med kompetens? Och vad krävs för att möta morgondagens hot?
  • Hur påverkar globalisering och internationalisering möjligheterna för en liten nation som Sverige att hantera vår cybersäkerhet? Hur kan vi bidra till och dra nytta av internationella initiativ och samarbeten, inte minst inom EU? Vilka blir konsekvenserna av olika nationella blocks strävan att skapa regelverk som gynnar vissa och missgynnar andra nationer?

Projektet, som pågår 2021-2022, ska ta fram beskrivningar av nuläge och framtid. Det ska också komma med policyrekommendationer och förslag kring cybersäkerhetsarbetet på nationell politisk nivå men också inom olika verksamheter inom privat- och offentlig sektor.

I projektet engageras personer med expertis och erfarenhet av olika cybersäkerhetsfrågor från privat och offentlig sektor. Arbetsgrupper kommer att fördjupa projektets arbete inom olika områden. Beskrivningar, analyser och förslag kommer att dokumenteras i rapporter och kommuniceras i rundabordssamtal, seminarier och andra publika sammanhang.

Projektet leds av en styrgrupp med Håkan Buskhe som ordförande. En förteckning över medlemmarna hittar du här (länk till fliken styrgrupp).

Kontakta gärna projektledaren Per Hjertén om du vill ha mer information om projektet.