Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Urvalskriterier IVAs 100-lista

IVAs 100-lista syftar till att synliggöra forskare som vill nå ökade kontakter med näringslivet och det omgivande samhället. Urvalet görs därför inte baserat på forskningens vetenskapliga excellens, utan i första hand på dess potential till affärsutveckling, innovation och nytta. Dock är hög vetenskaplig kvalitet en grundförutsättning för att publiceras på 100-listan.

Urvalet utgår från fem kriterier. Om ansökningar med liknande forskning konkurrerar med varandra om en plats på 100-listan premieras den forskning som har högst bedömd potential till nyttiggörande. Att 100-listan sammantaget representerar variation och bredd beaktas också.

Urvalskriterier:

 1. Potential att vara ett objekt för affärsutveckling och/eller innovation som kan leda till:
  1. Konkurrenskraft
   Konkurrenskraften avgörs av en rad strukturella faktorer som ger speciellt goda förutsättningar att producera och sälja varor eller tjänster. Effektivitet i företagens produktionen och varor och tjänster spelar en viktig roll för ett lands sammantagna konkurrenskraft. För företag kan det betyda tillgång till kompetens, infrastruktur, kapital, rättssäkerhet och förutsägbarhet vad gäller lagstiftning och rättskipning. Kunskap är en vital del av ett företags konkurrenskraft som kan komma från forskning och utveckling på företaget eller från en akademi. Frågan som ställs är: Kan din forskning vara en konkurrensfördel för ett företag eller kanske Sverige som land eftersom den ger ett kunskapsövertag eller på annat sätt stärker konkurrenskraften?
  2. Samhällsnytta
   Begreppet samhällsnytta anspelar på de värden som kommer alla i samhället till godo. I nationalekonomin definieras samhällsnytta som något som ökar samhällets sammantagna välfärd och bidrar positivt till landets BNP. Det är alltså skiljt ifrån att enskilda individer eller företag får det bättre utan är kopplat till att nationen som helhet utvecklas. Frågan som ställs är: Kan din forskning bidra till samhällsnytta och öka Sveriges generella välstånd?
 2. Kapacitet för genomförande (teamet/forskaren)
  Särskild vikt läggs vid att forskarna själva har en drivkraft att vilja utveckla och tillämpa forskningen genom affärsutveckling eller att omsätta sina kunskaper till annan form av nytta.
 3. Aktualitet (mognad och tidsaspekt)
  Hur ”färdig” forskningsidén och resultaten är i relation till marknaden, dvs projektets kommersiella eller samhälleliga mognad. Mognaden kan exempelvis beskrivas enligt EUs modell Technology Readiness Level (TRL). I modellen, som kan tillämpas även på projekt av icke-teknologisk karaktär, anges mognadsgraden på en skala från 1-9 där TRL1 anger att den basala principen är observerad och kan visas och TRL9 anger fullt testat och tillgängligt för marknaden. IVAs självskattningsmodell kan också vara till stöd inför frågorna du kommer att ställas inför
 4. Originalitet
  De unika egenskaperna. Vad är unikt, nyskapande och innovativt med forskningen?
 5. Hållbarhet
  Forskningsprojektets förhållningssätt till hållbarhet och påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs).
  Vi rekommenderar en avstämning med stöd av SDG Impact Assessment Tool.

I urvalsprocessen används poängsystemet 1-5, ett till fem, för punkterna ovan. Kriterierna potential (1) och kapacitet (2) skattas högre i urvalsprocessen.

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista