Näringslivsrådet

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. En oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik. Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA. Medlemmarna bidrar starkt till akademiens utveckling, och har stora möjligheter att påverka i frågor som rör bland annat närings-, utbildnings och forskningspolitik.

Som medlem i Näringslivsrådet ingår du i kärnan av IVAs nätverk som förutom ca 250 företagsrepresentanter på ledningsnivå består av nära 1300 svenska och internationella ledamöter av IVA. 

IVAs uppdrag och ambition är att bidra till samhällets utveckling med kunskap och förnuft samt sakliga och rationella resonemang. IVA samlar framstående ingenjörer, ekonomer, forskare och entreprenörer samt ledare inom näringsliv och offentlig sektor som generöst delar sitt intellektuella kapital, och vars engagemang vilar på erfarenhet och kompetens.

IVA driver en saklig debatt utifrån vetenskaplig grund med stort fokus på Sveriges konkurrenskraft och hållbara utveckling, samt ett antal projekt till nytta för samhället. Den starka förankringen i näringslivet är en förutsättning för akademiens verksamhet, och för medarbetarna i de företag och organisationer som är medlemmar i Näringslivsrådet finns många möjligheter att delta i arbetet.

Näringslivsrådets styrelseordförande ingår i IVAs presidium, som leder IVA och är akademiens styrelse. Representanter för Näringslivsrådet ingår också i IVAs fyra Temaråd som arbetar med IVAs långsiktiga verksamhetsutveckling utifrån ett tematiskt perspektiv, samt i styrelserna för de regionala noderna i IVAs nationella nätverk. 

Aktiviteter i Näringslivsrådets regi

Frukostmöten

Under Näringslivsrådets frukostmöten delar aktuella näringslivstoppar med sig av sitt perspektiv på en högaktuell fråga, under en timmes samtal modererat av ordförande eller annan representant för Näringslivsrådets styrelse. Frukostmötena, som hålls i IVAs bankettsal på Grev Turegatan i Stockholm, är öppna och kostnadsfria för allmänheten. Frukostarna kan i de flesta fall också ses live, eller i efterhand, via streaming på iva.se. 

Informationsluncher

IVA bjuder kontinuerligt in Näringslivsrådets medlemmar och andra intresserade till en informationslunch på IVA i Stockholm, där deltagarna får möjlighet att diskutera och lära sig om Näringslivsrådets och IVAs verksamhet. Näringslivsrådets ordförande och IVAs vd är värdar för lunchen, och ansvariga personer för delar av IVAs verksamhet berättar om aktuella aktiviteter inom sina respektive områden. Träffarna ger stort utrymme för samtal och inspel kring IVAs pågående och kommande projektverksamhet.

Max antal deltagare/tillfälle: 40

Årsmötesseminarium

I samband med Näringslivsrådets årsmöte arrangeras ett större framtidsinriktat seminarium dit ledande representanter från näringsliv, akademi och politik bjuds in för att dela perspektiv och inspel på aktuella frågor. 

Näringslivsrådets nätverk

Medlemmar i IVAS Näringslivsråd erbjuds möjlighet att ingå i något av Näringslivsrådets nätverk, för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom gemensamma intresseområden och möjlighet att bidra med inspel till IVAs projektverksamhet. Högt i tak och sekretess råder vid nätverksträffarna för att premiera så ärliga, öppna och meningsfulla diskussioner som möjligt.

 • CTO Round Table - nya teknologier och teknikskiften
  Nätverket etablerades 2017 för att möta ett behov av att samla tekniska direktörer i Sveriges ledande industriföretag, för kunskapsutbyte kring gemensamma utmaningar. Målgrupp: CTO, innovationschef eller liknande ansvarsroll i företag.

 • Kultur och struktur för framtidens företag
  Nätverket etablerades 2020 för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring framtida kompetensförsörjning och attraktionskraft. Målgrupp: HR-chef eller liknande ansvarsroll i företag.
 • Nätverket för teknik, innovation och samarbete
  Nätverket etablerades 2021 och samlar teknikchefer med ett stort engagemang för utvecklings- och tillväxtarbete, där ny teknik och hållbarhet spelar en central roll. Medlemmarna representerar mellanstora svenska företag eller i Sverige etablerade multinationella, utländska företag med forskning och utveckling och ibland produktion i Sverige.

 • Nätverket för grön och hållbar omställning
  Nätverket etableras 2022 och riktar sig till dig som är affärsansvarig eller har en ledande befattning med ansvar för hållbarhetsfrågor, och vill nå fram till en ökad förståelse för vad som krävs för att ligga i framkant och leda utvecklingen på hållbarhetsområdet.

IVAs ledarskapsprogram (IFG) 

Programmet ger yngre ledare inom forskning, utveckling och innovation möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt ledarskap, och stimulerar idéer som är strategiskt viktiga för svensk industris framtid. I det treåriga ledarskapsprogrammet deltar FOU/I-medarbetare, som är i ledande position och yngre än 45 år, som tillsammans bildar ett starkt bransch- och sektorsövergripande nätverk, där varje deltagare representerar ett inom gruppen unikt ämnesområde. Gruppen består av totalt 15  deltagare, där fem nya deltagare antas varje år. Deltagande i IVAs ledarskapsprogram (IFG) erbjuds i första hand till medarbetare på företag eller organisationer som är medlemmar i IVAs Näringslivsråd.

Läs mer om IVAs ledarskapsprogram (IFG)