Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd

Digitaliseringen innebär en grundläggande samhällsförändring. Den öppnar för nya möjligheter att utforma välfärdstjänster. För att digitaliseringen ska bidra till en bättre välfärd för alla medborgare måste kunskapen och medvetenheten hos politiker och andra beslutsfattare öka. Det gäller både digitaliseringens möjligheter och risker.
digital-13-1200px.jpg

Våra välfärdssystem står inför stora utmaningar till följd av en åldrande befolkning med ökat behov av vårdinsatser. Fler unga kräver skolsatsningar. Det ekonomiska trycket på de skattefinansierade välfärdssystemen ökar. 

Den nya digitala tekniken ger möjlighet till nya arbetssätt. Inom välfärdssektorn utmanar exempelvis vård online det traditionella sättet att driva primärvård.

  • En uppgift för projektet är att analysera och exemplifiera hur förutsättningarna för olika verksamheter inom välfärdssektorn förändras genom ny digital teknik och nya digitala system. Fokus ligger på möjligheterna att arbeta på helt nya sätt, snarare än nya tekniska lösningar i sig.

De digitala samhällstjänsterna, som exempelvis e-tjänster inom sjukvården, måste vara tillgängliga för alla medborgare. En viktig förändringskraft är medborgarnas krav, förväntningar och delaktighet. Många, men inte alla, lever i en helt digitaliserad vardag när de utför olika tjänster eller håller kontakt med vänner och anhöriga.

  • Projektet kommer att beskriva och exemplifiera hur medborgarnas krav och förväntningar sätter tryck på välfärdstjänsterna. Det kan gälla allt från tillgängligheten till tjänsternas innehåll.

Frågor om den personliga integriteten är av stor vikt. Många digitala tjänster bygger på hantering av individdata.

  • Frågeställningar för projektet är om medborgarna på samma lättvindiga sätt som de delar med sig av data i sociala medier att göra det för offentliga tjänster där mycket känslig information hanteras? Hur ska integritetsfrågorna hanteras? Och hur ska den anställdes integritet säkras när möjligheterna att i detalj följa aktiviteterna under ett arbetspass ökar så radikalt?

För mer information om projektets arbete är du välkommen att kontakta projektledare Linda Olsson (linda.olsson@iva.se) eller kommunikationsansvarig Jan Westberg (jan.westberg@iva.se).