Näringslivets FoU-investeringar

Det behövs ökad insikt om hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas. Mer kunskap behövs också om vilka policyåtgärder som är effektiva för att stärka Sveriges attraktionskraft för sådana investeringar. Projektet lanserar en årlig FoU-barometer som synliggör utvecklingen.
FoU-investeringar-1200px.jpg

Näringslivet stod 2015 för cirka 70 procent av de svenska investeringarna i forskning och utveckling (FoU). I absoluta tal ökade näringslivets investeringar i FoU med sju procent mellan 2013 och 2015. Men sett som andel av BNP har investeringarna minskat under det senaste 10-15 åren, enligt statistik från SCB.

Det behövs en bättre förståelse för hur de svenska FoU-investeringarna utvecklas, samt hur dessa styrs och påverkas. Mer information behövs också om vilka policyåtgärder som är effektiva för att stärka Sveriges attraktionskraft för sådana FoU-investeringar

Projektet ska lansera en årlig FoU-barometer. Den ska på ett fördjupat sätt belysa hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige, samt synliggöra och visa utvecklingen av investeringarna över tid. Barometern baseras på information från årsredovisningar och enkäter riktade direkt till företagens FoU-chefer (eller CTO:er). Frågorna kommer till stor del behandla synen på investeringsklimatet och hur det kan förbättras. Statistiska centralbyråns data om den faktiska utvecklingen av investeringarna kommer att användas.

Projektet ska utforma kunskapsbaserade policyförslag för ökad attraktionskraft.För detta krävs bland annat analyser av företagens förändrade processer för FoU, företags olika villkor, hur begreppet FoU-investeringar tolkas och vilka faktorer som avgör lokaliseringen av olika typer av FoU-investeringar. Även den internationella utvecklingen är av stor vikt. Några exempel på specifika frågor är betydelsen av och dynamiken i samarbeten med lärosäten, tillgången till FoU-infrastruktur, tillgången till kompetens, skattefrågor och immaterialrättsfrågor.

IVAs FoU-barometer ska förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, samt göra det lättare att utforma policy-förslag baserade på evidens och kunskap för att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU.

Styrgrupp för Näringslivets FoU-investeringar

Bild på Pontus de Laval

Styrgruppsordförande
Pontus de Laval, Saab

Bild på Emil Görnerup

Emil Görnerup
Svenskt Näringsliv

Bild på Nils Hannerz

Nils Hannerz
IKEM

Bild på Lars Hultman

Lars Hultman
SSF

Bild på Patrik Sandgren

Patrik Sandgren
Teknikföretagen

Bild på Per Klingbjer

Per Klingbjer
Naturvetarna

Bild på Peter Larsson

Peter Larsson
Sveriges Ingenjörer

Bild på Anders Lindberg

Anders Lindberg
Tilia

Bild på Göran Marklund

Göran Marklund
Vinnova

Bild på Monica Ringvik

Monica Ringvik
Rise

Bild på Anna Sandström

Anna Sandström
Astra Zeneca 

Finansiärer: Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, Rise, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och IKEM – Innovations och kemiindustrierna i Sverige.

Publicerat

Måndag 4 oktober 2021

Långsam byråkrati bromsar nya industrier

Innovation | Näringsliv | Näringslivets FoU-investeringar

Tisdag 28 september 2021

Kompetensbrist hotar Sveriges konkurrenskraft

Rapporter | Pressmeddelanden | Näringsliv | Näringslivets FoU-investeringar

Tisdag 6 oktober 2020

Brist på FoU-personal oroar svenska teknikchefer

Högre utbildning & forskning | Näringslivets FoU-investeringar