Utmärkelser och stipendier

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi genom medaljer, stipendier och priser. Finansieringen av stipendier och priser bygger i de flesta fall på donationer.
hs-2018-3.jpg

Medaljer

IVAs Stora Guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. IVAs Guldmedalj delas ut för betydelsefulla insatser inom områden som uppfinningar, forskning, kunskapsförmedling, teknik och administration.

Akademiens Stora Guldmedalj 2019 tilldelas Ekonomie dr Hans Dalborg för sina insatser att utveckla den svenska finanssektorn och den svenska modellen för bolagsstyrning i kombination med ett samhällsengagemang som inneburit betydande bidrag till forskning och kulturliv. 

Akademien guldmedalj 2019 tilldelas civilingenjör Lena Olving för sin framgångsrika insats som ledare och förnyare av företag i teknikfronten. Hennes progressiva och nydanande ledarskap är en förebild för ledare av tekniskt avancerade företag på en global marknad.

Akademiens Guldmedalj 2019 tilldelas styrelseordförande Daniel Ek och civilingenjör, tekonologie hedersdoktor Martin Lorentzon för att ha skapat företaget Spotify som i grunden förändrat musikindustrin och stoppat piratkopieringen. De har som innovatörer och entreprenörer byggt ett av få (möjligen det enda) europeiska techbolag som lyckats mäta sig med kinesiska och amerikanska giganter.

Akademiens Guldmedalj 2019 tilldelas professor Max Tegmark för sina bidrag till vår förståelse för mänsklighetens plats i kosmos liksom de möjligheter och risker som artificiell intelligens för med sig. Han har med stort mod angripit dessa existentiella frågor i sin forskargärning och på ett förtjänstfullt sätt lyckats förmedla problemställningarna till en större allmänhet.

Akademisammankomsten fattar beslut om tilldelning av medaljer efter att förslagen beretts av medaljkommittén vars medlemmar utses av presidiet.

Läs mer om medaljerna i IVAs medaljbok samt i listan på medaljörer från 2002-2019

Sök eller nominera

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Varje år delar fonden ut ett femtontal stipendier på 85 000 kronor till personer, grupper, institutioner eller företag verksamma i Sverige.

En styrelse utser stipendiaterna.  Nomineringarna görs av personer som är ledamöter av IVA och/eller verksamma inom forskning och företagande. Stipendiaterna tillkännages på H.M Konungens födelsedag och delas ut vid en mottagning på slottet. För mer information om fonden, kontakta Caroline Linden, Caroline.Linden@iva.se / 08-7912951

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken -Hans Bergström-priset

Känner du till en journalistiskt verksam person eller redaktion, som du tycker står för ett vetenskapligt synsätt i media och som borde belönas för det? Välkommen att skicka din nominering under februari månad varje år, till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset.

Priset har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet.

Tidigare pristagare

2015: Anders Bolling, DN
2016: Bosse Lindquist, SVT
2017: PM Nilsson, Dagens industri
2018: Katarina Gunnarsson, Sveriges Radio
2019: Åke Spross, Upsala Nya Tidning

Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen.

En prisjury bestående av sex IVA-ledamöter fattar beslut om pristagare. Den leds av professor Tuula Teeri, vd för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, filosofie hedersdoktor Eva Hamilton, tidigare vd för Sveriges Television, teknologie doktor Björn O. Nilsson, före detta vd för IVA och landshövding i Norrbottens län samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

Priset delas sedan ut årligen i samband med större IVA-arrangemang, vanligen vid IVAs Akademisammankomst.

 Läs mer här! 

Hans Werthén Fonden

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande. 

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Carl-Henric Svanberg, ordförande, Marianne Feledy Werthén, Pam Fredman, Leif Johansson, Hans Stråberg, Marcus Wallenberg och Victoria van Camp (suppl). 

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2020 är öppen mellan den 13 januari och den 2 mars 2020. Beslut tas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

Nu är ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2020 stängd. Beslut om årets stipendiater tas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

För frågor, kontakta: Alicia Parvin 08-791 29 38

Fonder, priser och program

AkzoNobel Science Award Sweden

Vartannat år delar IVA ut ett pris på 500 000 kronor, donerad av AkzoNobel. Priset delas ut för framstående och banbrytande vetenskapliga insatser och gränsöverskridande forskning inom kemi och materialvetenskap. Pristagarna utses av en jury bestående av IVA-ledamöter

John och Margaretha Aspegrens Stipendium

John och Margaretha Aspegrens Stipendium på 100 000 kronor delas i regel ut vartannat år. Vartannat år är mottagaren ingenjör/naturvetare och vartannat en humanist. Stiftelsens styrelse utser stipendiaterna.

Chester Carlsons forskningspris

Svenskamerikanen och uppfinnaren Chester Carlsson lanserade efter många år och stor envishet en helt ny kopieringsteknik för dokument och grundade företaget Xerox — en innovation som väl kan mäta sig med Gutenbergs tryckpress.

Chester Carlsons forskningspris delas ut till personer, institutioner eller organisationer för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap för att främja den vetenskapliga forskningen inom detta område. Pristagare utses av stiftelsens styrelse, vartannat år eller så ofta stiftelsens avkastning tillåter. Priset delas ut till yngre forskare, gärna disputerade sedan några år. God entreprenörsanda är också ett urvalskriterium.

Nominera till priset här

Några tidigare pristagare

  • 2015  Shahrouz Yousefi, Linnéuniversitetet
  • 2013 Carina Höglund, Linköpings Universitet
  • 2011 Rüdiger Lincke, Linnéuniversitetet 
  • 2009 Albert Mihranyan, Uppsala Universitet
  • 2007 Adam Dunkels, Swedish Institute of Computer Science

Ledamöter i styrelsen är: Lars-Erik Eriksson, Erik Hagersten, Ylva Hambraeus Björling och Gösta Lemne.

Sten Gustafssons Fond

Sten Gustafssons Fond instiftades år 1993 av läkemedelsföretaget Astra . Fonden ska hjälpa yngre forskare att utveckla sina idéer och forskningsresultat till kommersiella produkter.

Stipendiet ska främja svenskt entreprenörskap och ledarskap inom forskning och utveckling. Det är inte bundet till någon en särskild disciplin. Både personer och företag kan få stipendiet.

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet skapades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och sexton svenska universitet.

Universiteten nominerar kandidaterna. Akademierna väljer ut de mest lovande kandidaterna.  Det slutliga urvalet görs av Alice Wallenbergs Stiftelse. Programmet är öppet för såväl utländska som svenska forskare.