Utmärkelser och stipendier

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi genom medaljer, stipendier och priser. Finansieringen av stipendier och priser bygger i de flesta fall på donationer.
hs-2018-3.jpg

Medaljer

IVAs Stora Guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. IVAs Guldmedalj delas ut för betydelsefulla insatser inom områden som uppfinningar, forskning, kunskapsförmedling, teknik och administration.

Hedersdoktor Marcus Wallenberg tilldelas Akademiens Stora Guldmedalj 2020 för sina utomordentliga insatser för svenskt näringsliv, entreprenörskap, vetenskaplig utveckling och svensk innovationskraft, integrerat med hans starka samhällsengagemang. Han har varit strategiskt pådrivande i utvecklingen av globala relationer och samspel mellan universitet och näringsliv.

Civilingenjör Åsa Bergman tilldelas Akademiens Guldmedalj 2020 för sin stora förmåga att leda samverkande specialister inom arkitektur och teknik, och att utveckla ett ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad i Europa. Med starkt driv bygger hon en inkluderande företagskultur med jämställdhet och mångfald på alla nivåer, i övertygelsen om att så skapas hållbar samhällsutveckling.

Professor Fredrik Bäckhed tilldelas Akademiens Guldmedalj 2020 för sin framstående mikrobiologiska forskning om sambandet mellan tarmens bakterieflora och människans ämnesomsättning och hälsa, i kombination med att utveckla produktionsteknik för att producera tarmbakterierna och metoder för nya behandlingar samt att aktivt förmedla kunskapen till allmänheten. 

Professor Kristina Edström tilldelas Akademiens Guldmedalj 2020 för sin framstående batteriforskning som innebär att världen kommit närmare en lösning för energilagring, som är av största betydelse för samhället. Utvecklingen, under hennes ledning, av nästa generations batteriteknik för tillämpningar inom fordonsindustrin, är världsledande. Hennes förmåga att inspirera och vägleda unga bygger framgångsrikt en stark forskargrupp. 

Akademisammankomsten fattar beslut om tilldelning av medaljer efter att förslagen beretts av medaljkommittén vars medlemmar utses av presidiet.

Läs mer om medaljerna i IVAs medaljbok samt i listan på medaljörer från 2002-2020.

Sök eller nominera

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Varje år delar fonden ut ett femtontal stipendier på 85 000 kronor till personer, grupper, institutioner eller företag verksamma i Sverige.

En styrelse utser stipendiaterna.  Nomineringarna görs av personer som är ledamöter av IVA och/eller verksamma inom forskning och företagande. Stipendiaterna tillkännages på H.M Konungens födelsedag och delas ut vid en mottagning på slottet. För mer information om fonden, kontakta Caroline Linden, Caroline.Linden@iva.se / 08-7912951

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken -Hans Bergström-priset

Priset har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet.

Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen.

En prisjury bestående av fem IVA-ledamöter fattar beslut om pristagare. Den leds av professor Tuula Teeri, vd för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, teknologie doktor Björn O. Nilsson, före detta vd för IVA och landshövding i Norrbottens län samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

Priset delas ut årligen oftast vid IVAs Akademisammankomst.

Tidigare pristagare

2015: Anders Bolling
2016: Bosse Lindquist 
2017: PM Nilsson 
2018: Katarina Gunnarsson
2019: Åke Spross 
2020: Ingrid Carlberg
2021: Amina Manzoor

För frågor, kontakta: Per Andersson, projektledare för priset

Hans Werthén Fonden

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande. 

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Carl-Henric Svanberg, ordförande, Marianne Feledy Werthén, Pam Fredman, Leif Johansson, Hans Stråberg, Marcus Wallenberg och Victoria van Camp (suppl). 

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2021 var öppen mellan den 12 januari och den 2 mars 2021. Beslut tas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

För frågor, kontakta: Alicia Parvin 08-791 29 38

Chester Carlsons forskningspris

Svenskamerikanen och uppfinnaren Chester Carlsson lanserade efter många år och stor envishet en helt ny kopieringsteknik för dokument och grundade företaget Xerox — en innovation som väl kan mäta sig med Gutenbergs tryckpress.

Chester Carlsons forskningspris delas ut till personer, institutioner eller organisationer för nyskapande forskning, utveckling eller användning av informationsvetenskap, för att främja den vetenskapliga forskningen inom detta område.

Pristagare utses av stiftelsens styrelse som önskar förslag på yngre forskare, gärna disputerade sedan några år eller med annan likvärdig och dokumenterad kunskap inom området. God entreprenörsanda är också ett urvalskriterium.

Nominera till priset här

Några tidigare pristagare

  • 2020 Peter Hedström, Kungliga Tekniska Högskolan
  • 2015 Shahrouz Yousefi, Linnéuniversitetet
  • 2013 Carina Höglund, Linköpings Universitet
  • 2011 Rüdiger Lincke, Linnéuniversitetet 
  • 2009 Albert Mihranyan, Uppsala Universitet
  • 2007 Adam Dunkels, Swedish Institute of Computer Science

Ledamöter i styrelsen är: Lars-Erik Eriksson, Erik Hagersten, Pontus Johnson och Gösta Lemne.

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet skapades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och sexton svenska universitet.

Universiteten nominerar kandidaterna. Akademierna väljer ut de mest lovande kandidaterna.  Det slutliga urvalet görs av Alice Wallenbergs Stiftelse. Programmet är öppet för såväl utländska som svenska forskare.