Utmärkelser och stipendier

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi genom medaljer, stipendier och priser. Finansieingen av stipendier och priser bygger i de flesta fall på donationer.
hs-2018-3.jpg

Medaljer

IVAs Stora Guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. IVAs Guldmedalj delas ut för betydelsefulla insatser inom områden som uppfinningar, forskning, kunskapsförmedling, teknik och administration.

Akademiens Stora Guldmedalj 2018 tilldelas professor Lennart Ljung för sina grundläggande insatser inom reglerteori, som spänner från djupa teoretiska bidrag till konkreta industriella tillämpningar. Han har utvecklat nya metoder för att bygga matematiska modeller av industriella (och andra) system, och han har även utvecklat programvara som används över hela världen. Hans nära samverkan med industrin har givit många svenska företag konkurrensfördelar internationellt.

Akademiens Guldmedalj 2018 tilldelas professor Torsten Persson för sin nyskapande forskning inom gränsområdet mellan nationalekonomi och statsvetenskap, en forskning som kombinerar sofistikerade matematiska modeller och ingående empiriska studier. Hans viktigaste bidrag handlar om samband mellan ekonomisk politik och politiska institutioner. Han har även som expert bidragit till svensk ekonomisk politik.

Akademiens Guldmedalj 2018 tilldelas dr h.c., styrelseordförande Rune Andersson för sitt framgångsrika ledarskap i stora publika företag i kombination med stort entreprenörskap i uppbyggandet av den egna företagsgruppen. Han har även visat stort engagemang i viktiga samhällsfrågor.

Akademiens Guldmedalj 2018 tilldelas fil. kand. Anne-Marie Eklund Löwinder för sina betydande insatser för säkerheten av den svenska och globala digitala infrastrukturen. Som en av landets främsta IT-säkerhetsexperter har hon i hög grad bidragit till Sveriges framträdande roll i säkrandet av Internet. Hon är den enda svensk som förärats en plats i the Internet Hall of Fame

Akademisammankomsten fattar beslut om tilldelning av medaljer efter att förslagen beretts av medaljkommittén vars medlemmar utses av presidiet.

Läs mer om medaljerna i IVAs medaljbok samt i listan på medaljörer från 2002-2018

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Varje år delar fonden ut ett femtontal stipendier på 85 000 kronor till personer, grupper, institutioner eller företag verksamma i Sverige.

En styrelse utser stipendiaterna.  Nomineringarna görs av personer som är ledamöter av IVA och/eller verksamma inom forskning och företagande. Stipendiaterna tillkännages på H.M Konungens födelsedag och delas ut vid en mottagning på slottet. För mer information om fonden, kontakta Caroline Linden, Caroline.Linden@iva.se / 08-7912951

AkzoNobel Science Award Sweden

Vartannat år delar IVA ut ett pris på 500 000 kronor, donerad av AkzoNobel. Priset delas ut för framstående och banbrytande vetenskapliga insatser och gränsöverskridande forskning inom kemi och materialvetenskap. Pristagarna utses av en jury bestående av IVA-ledamöter

John och Margaretha Aspegrens Stipendium

John och Margaretha Aspegrens Stipendium på 100 000 kronor och delas i regel ut vartannat år. Vartannat är är mottagarenen ingenjör/naturvetare och vartannat en humanist. Stiftelsens styrelse utser stipendiaterna.

Chester Carlson-priset

Chester Carlson-priset delas ut till personer, institutioner eller organisationer för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap. Pristagare utses av stiftelsens styrelse, vartannat år eller så ofta stiftelsens avkastning tillåter. 

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken (Hans Bergström-priset)

Känner du till någon journalistiskt verksam person som du tycker står för ett vetenskapligt synsätt i media och borde belönas för det? Då kan du nominera henne eller honom till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset. Här följer instruktioner hur du gör. Du kan också läsa om 2018 års pristagare Katarina Gunnarsson, Sveriges Radio, här För mer information om priset, kontakta helena.mehra@iva.se / 070-76698997.

Sten Gustafssons Fond

Sten Gustafssons Fond instiftades år 1993 av läkemedelsföretaget Astra . Fonden ska hjälpa yngre forskare att utveckla sina idéer och forskningsresultat till kommersiella produkter.

Stipendiet ska främja svenskt entreprenörskap och ledarskap inom forskning och utveckling. Det är inte bundet till någon en särskild disciplin. Både personer och företag kan få stipendiet.

Hans Werthén Fonden

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivetär meriterande. 

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Carl-Henric Svanberg, ordförande, Marianne Feledy Werthén, Pam Fredman, Leif Johansson, Hans Stråberg, Marcus Wallenberg och Viktoria van Camp (suppl). 

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2020 är öppen mellan den 13 januari och den 2 mars 2020. Beslut tas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

För frågor, kontakta: Alicia Parvin 08-791 29 38

Information till dig som ska ansöka

Information om utbetalning och rapportering

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet skapades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och sexton svenska universitet.

Universiteten nominerar kandidaterna. Akademierna väljer ut de mest lovande kandidaterna.  Det slutliga urvalet görs av Alice Wallenbergs Stiftelse. Programmet är öppet för såväl utländska som svenska forskare.