Utmärkelser och stipendier

cristina-stenbeck-guldmedalj-iva-hogtidssammankomst.jpg

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi genom medaljer, stipendier och priser. Finansieingen av stipendier och priser bygger i de flesta fall på donationer.

Medaljer

IVAs Stora Guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. IVAs Guldmedalj delas ut för betydelsefulla insatser inom områden som uppfinningar, forskning, kunskapsförmedling, teknik och administration.

Akademiens Stora Guldmedalj 2017 tilldelas civilingenjör Anders Scharp för sina stora insatser som företagsledare i Electrolux och styrelseordförande i en lång rad av Sveriges främsta exportföretag. Han har med stor integritet och enastående affärskänsla skarpsynt fångat nya möjligheter och tekniker och målmedvetet drivit utvecklingen av flera globalt framstående industriföretag och därmed bidragit till svenskt näringslivs framgångar.

Akademiens Guldmedalj 2017 tilldelas professor Jens Nielsen för sin innovativa och nyskapande forskning inom systembiologi. Han forskar inom gränsområdet mellan ingenjörsvetenskap och biologi och visar i sin forskning hur bioteknik är ett alternativ till traditionell kemiteknik för framställning av enkla kemikalier. Han har också etablerat en stor verksamhet som riktar sig mot kliniska tillämpningar.

Akademiens Guldmedalj 2017 tilldelas direktör Cristina Stenbeck för sitt framgångsrika entreprenörskap och långsiktiga företagsbyggande. Som aktiv ägare, ledare och förnyare har hon bidragit till Kinnevikkoncernens framgångsrika inriktning mot nya branscher och tekniker på globala marknader. Hennes framstående och nyskapande insatser har bidragit till svenskt näringslivs förnyelse och utveckling.

Akademiens Guldmedalj 2017 tilldelas civilingenjör Hasse Johansson för sina innovativa insatser inom fordonsindustrin. Hasse Johansson har skapat nydanande teknik, som implementerats i en lång rad av lätta och tunga fordon, samt utvecklat produktionsprocesser som ökat flexibiliteten, gett större anpassningsmöjligheter och förbättrat miljöprestanda.

Akademisammankomsten fattar beslut om tilldelning av medaljer efter att förslagen beretts av medaljkommittén vars medlemmar utses av presidiet.

Läs mer om medaljerna i IVAs medaljbok samt i listan på medaljörer från 2002-2017.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Varje år delar fonden ut ett femtontal stipendier på 85 000 kronor till personer, grupper, institutioner eller företag verksamma i Sverige.

En styrelse utser stipendiaterna.  Nomineringarna görs av personer som är ledamöter av IVA och/eller verksamma inom forskning och företagande. Stipendiaterna tillkännages på H.M Konungens födelsedag och delas ut vid en mottagning på slottet. För mer information om fonden, kontakta Caroline Linden, Caroline.Linden@iva.se / 08-7912951

AkzoNobel Science Award Sweden

Vartannat år delar IVA ut ett pris på 500 000 kronor, donerad av AkzoNobel. Priset delas ut för framstående och banbrytande vetenskapliga insatser och gränsöverskridande forskning inom kemi och materialvetenskap. Pristagarna utses av en jury bestående av IVA-ledamöter

John och Margaretha Aspegrens Stipendium

John och Margaretha Aspegrens Stipendium på 100 000 kronor och delas i regel ut vartannat år. Vartannat är är mottagarenen ingenjör/naturvetare och vartannat en humanist. Stiftelsens styrelse utser stipendiaterna.

Chester Carlson-priset

Chester Carlson-priset delas ut till personer, institutioner eller organisationer för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap. Pristagare utses av stiftelsens styrelse. Prissumman är 150 000 kronor.

Svenskättlingen Chester Carlson tog patent på den första torrkopieringsprocessen, xerografimetoden, som är grunden för alla moderna kopiatorer. Han grundade det idag multinationella företaget Xerox.  Läs mer om priset. För mer information, kontakta lotta.thorn@iva.se.

Svarskort (word-format)

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken (Hans Bergström-priset)

Känner du till någon journalistiskt verksam person som du tycker står för ett vetenskapligt synsätt i media och borde belönas för det? Då kan du nominera henne eller honom till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset. Här följer instruktioner hur du gör. Du kan också läsa om 2017 års pristagare PM Nilsson, Dagens Industri, här För mer information om priset, kontakta camilla.koebe@iva.se / 070-555 1155.

Sten Gustafssons Fond

Sten Gustafssons Fond instiftades år 1993 av läkemedelsföretaget Astra . Fonden ska hjälpa yngre forskare att utveckla sina idéer och forskningsresultat till kommersiella produkter.

Stipendiet ska främja svenskt entreprenörskap och ledarskap inom forskning och utveckling. Det är inte bundet till någon en särskild disciplin. Både personer och företag kan få stipendiet.

Hans Werthén Fonden

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivetär meriterande. 

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Carl-Henric Svanberg, ordförande, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg, Hans Stråberg, Marianne Feledy Werthén och Folke Hjalmers (suppl).

 

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2018 är nu stängd. Styrelsen kommer att fatta sitt beslut vid ett styrelsemöte den 17 maj och därefter lämnas skriftligt besked till de sökande.

För frågor, kontakta Monica Sannerblom, tel. 08-791 29 43.

Information till dig som ska ansöka

Information om utbetalning och rapportering

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet skapades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och sexton svenska universitet.

Universiteten nominerar kandidaterna. Akademierna väljer ut de mest lovande kandidaterna.  Det slutliga urvalet görs av Alice Wallenbergs Stiftelse. Programmet är öppet för såväl utländska som svenska forskare.