Research2Business

Med projektet Research2Business, R2B, vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Målet är att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag för allas gemensamma nytta.
r2b1-1200px.jpg

Utgångspunkten för R2B är att fler framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer eller annan affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Huvudsakliga aktiviteter 

IVAs 100-lista – synliggör forskning för hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Forskningsprojekten på den första 100-listan, som presenterades i mars 2019, har affärspotential med bäring på ämnet digitalisering medan vi på 2020 års lista synliggör forskning med koppling till hållbarhet. 

R2B Summit - exklusiv mötesplats för forskare och företag

R2B Summit är en årlig nationell mötesplats dit utvalda forskare från högskolor, universitet och institut och beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer bjuds in. Nästa gång genomförs R2B Summit, i digital form, den 2 september 2020.

R2B Mentor - stärker forskare i samverkan med näringslivet

R2B Mentor är ett årslångt mentorprogram som riktar sig till forskare som vill stärka sin karriär och sina möjligheter att nyttiggöra sin forskning, genom att lära sig mera om affärsutveckling och näringslivets villkor. Forskaren matchas med en erfaren mentor ur IVAs nätverk med insikter om både de möjligheter och de utmaningar och problemställningar som uppstår i skärningspunkten mellan akademi och näringsliv.

R2B Kunskap

Syftar till att öka kunskapen och ta fram underlag för att ta upplysta beslut inom och utom projektet, exempelvis om utmaningar och hinder och hur dessa kan överbryggas genom aktiviteter i form av seminarier, kunskapssamtal, studiebesök och möten.

Partners och finansiärer

R2B startades av IVA i december 2017 och är en långsiktig satsning som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första årens pilotverksamhet.