Entreprenörskaps-akademien

Vi lever i en värld med hög förändringstakt, något som medför stora samhällsutmaningar - både globalt och lokalt. För att möta dessa behövs en dynamisk entreprenörskultur och kunniga entreprenörer som proaktivt tar sig an utmaningarna. Projektet syftar till att långsiktigt stärka entreprenörskapet så att Sverige kan fortsätta att utvecklas och stärka sin attraktionskraft.
e-akademin temp.png

Entreprenörerna är motorn i samhällsutvecklingen och har en avgörande betydelse för Sveriges framtida välstånd. Om vi ska kunna lösa våra samhällsutmaningar behöver vi engagerade entreprenörer som kan se möjligheter och driva på en hållbar utveckling. Det är många som uppger att de vill bli entreprenörer men få som tar steget. Rädslan för konsekvenserna av att misslyckas hindrar många, inte minst de personer som är etablerade i arbetslivet.

För att få till en förändring krävs ett krafttag. Det handlar om att arbeta på flera plan och att vara långsiktig och uthållig. Vi tror på entreprenören, det är idérika, kreativa och driftiga individer som bygger framgångsrika företag och skapar konkurrenskraft. Både när det handlar om att bygga nya företag och att stärka och utveckla de som redan finns.

Visionen vi har är att Sverige ska vara Europas ledande mötesplats, där entreprenörskapet utvecklas och frodas. Genom framgångsrikt entreprenörskap bidrar vi till en hållbar utveckling och ett ökat välstånd. Entreprenörerna ger näring åt näringslivet.

För att nå visionen bildar IVA en Entreprenörskapsakademi, som är ett öppet forum och en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning, lärande, inspiration, policyarbete och kommunikation.

Entreprenörskapsakademi

Entreprenörskapsakademien arbetar med att öka förståelsen för entreprenörens betydelse för ekonomisk tillväxt och välstånd, och till att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och entreprenörskonstens utveckling. Det handlar om ett långsiktigt arbete som vänder sig till blivande och etablerade entreprenörer och intraprenörer samt beslutsfattare och politiker i Sverige.

Redan i dag händer det mycket på området och IVA ska samarbeta med andra organisationer för att kraftsamla, samverka, synliggöra och stärka kvalitativa verksamheter som redan finns. Ambitionen är också att samarbeta med andra initiativ kring entreprenörskap inom Europa, för att uppnå största möjliga effekt av den verksamhet som drivs.

Entreprenörskapsakademien ska vara ett forum för individen att utveckla sin entreprenörskonst och en motor för att främja ett internationellt och konkurrenskraftigt entreprenörsklimat, där det råder en tillåtande kultur, för både misslyckande och framgång.

Grunden i Entreprenörskapsakademien är att samla beprövad erfarenhet från entreprenörer och kunskap från forskningen i syfte att driva aktiviteter som utvecklar de tre områdena entreprenörskonsten, entreprenörskulturen och entreprenörsklimatet.

Entreprenörskonsten

Entreprenörskonsten är det som skapar framgångsrika företag och en god samhällsutveckling. Det är idérika, kreativa och driftiga individer (entreprenörer) som driver utvecklingen framåt. Allt handlar om entreprenörens förmåga att identifiera nya affärsmöjligheter, utveckla dessa i kommersiell handling samt förmågan att organisera, leda och utveckla sin verksamhet på bästa sätt. Kunniga entreprenörer är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas som kunskapsnation och skapa nya företag som löser samhällets utmaningar. Uppgiften för ”Entreprenörskapsakademien” är att bidra till att individer utvecklar sin entreprenörskonst. Detta gör vi dels genom aktiviteter i utbildningssystemet, bland annat genom konceptet entreprenör för en dag/e-kampen dels genom aktiviteter för personer med entreprenöriella ambitioner.

Entreprenörskulturen

En starkt entreprenöriell kultur behövs för att entreprenörskapet ska kunna utvecklas och frodas. Attityder, entreprenörsanda och uppskattning av entreprenörer och entreprenörskap är alla positiva drivkrafter för samhällets utveckling. Det behöver finnas en tillåtande kultur där misslyckande och framgång är naturliga delar. IVA vill bidra till den attitydförändring som krävs för att skapa ett samhällsklimat som stimulerar och stärker entreprenörskapet i Sverige, och framöver även i Europa. Det handlar bland annat om att tydliggöra entreprenörskapets roll för samhälls- och företagsutvecklingen samt att påverka attityder; i samhället generellt samt hos myndigheter och politik.

Regler och policy

För att entreprenörskapet ska kunna utvecklas framgångsrikt behövs ett samhälls- och politiskt klimat som stimulerar och gör entreprenörskapets utveckling möjligt, både hos individer och företag. Det behövs ett starkt entreprenörsklimat som präglas av kunskap och förståelsen bland politiker, men också uppskattning av vilken positiv drivkraft entreprenörskapet är för landets utveckling. IVAs uppgift är att öka kunskapen hos politiker och beslutsfattare om entre- och intraprenörskapets förutsättningar samt dess betydelse för samhällets utveckling. IVA kommer presentera policyrekommendationer som stärker entreprenörsklimatet i Sverige och Europa.