IVAs Smart industri

Genom IVAs Smart industri vill IVA stimulera små och medelstora företags digitala transformation, bland annat genom att uppmärksamma och sprida goda exempel.
smart industri genre.jpg

Goda exempel visar vägen

Rätt nyttjad ökar digitaliseringen möjligheterna för företag att förändra och förbättra både sitt kunderbjudande och sitt bidrag till en positiv samhällsutveckling dramatiskt. Nu måste ännu fler ta steget mot att använda digitaliseringen för att förädla sin produkt eller tjänst så att den kan leverera ett större kundvärde och öka företagets och Sveriges konkurrenskraft. Detta är kärnan i vad vi ofta kallar smarta produkter, smarta tjänster och smart industri.

IVAs Smart industri verkar i huvudsak genom:

  • Företagstävlingen Smart industri - lyfter fram och belönar goda exempel
  • Företagsforum och andra plattformar för erfarenhets- och kunskapsutbyte 
  • Kunskapsinhämtning och spridning
  • Dialog och samverkan, både med andra etablerade aktörer på området och med näringslivet

Partners och finansiärer

Projektet IVAs Smart industri har sitt ursprung i Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (Näringsdepartementet 2015) och drivs sedan 2016 av Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien (IVA). Projektet förväntas pågå till och med 2021. Finansiärer är: Vinnova, Siemens, Scania, ABB och Teknikföretagen. En rad företag och organisationer stödjer och är engagerade i projektet: Automation Region, AB Volvo, RISE, iHUB m fl.

Mer om IVAs Smart Industri

Att tillverkningsindustrin i Sverige och dess samarbetspartners, inte minst de små och medelstora företagen, förmår att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter har avgörande betydelse både för företagens egen och Sveriges konkurrenskraft.

Fyra av fem jobb skapas av småföretag (0-50 anställda), som också står för den största andelen av skatteintäkterna i två av tre svenska kommuner. De är med andra ord viktiga för svensk ekonomi. Om de misslyckas med sin digitala transformation blir konsekvenserna, inte minst i regioner där små och medelstora företag dominerar, kännbara: färre jobb och mindre skattekraft för att finansiera vård, skola och omsorg.

För företagen själva innebär den digitala transformationen en genomgripande, snabb förändring som påverkar alla delar av verksamheten: hur de lyckas dra nytta av möjligheterna och på rätt sätt bemästra utmaningarna kan vara helt avgörande för i vilken riktning i värdekedjan företaget rör sig.

Publicerat

Torsdag 27 maj 2021

Näringsminister Ibrahim Baylan och IVA pratar Smart industri

Digitalisering | Innovation | Näringsliv | Smart industri

Torsdag 11 februari 2021

Climeon årets vinnare av Smart industri

Pressmeddelanden | Digitalisering | Innovation | Näringsliv | Smart industri