IVAs Smart industri

De flesta företag har idag en tydlig målsättning att öka digitaliseringstempot, men vägen dit kan vara tuff. Genom IVAs Smart industri vill IVA stimulera små och medelstora företags digitala transformation, bland annat genom att uppmärksamma och sprida goda exempel.

Goda exempel visar vägen

Rätt nyttjad ökar digitaliseringen möjligheterna för företag att förändra och förbättra både sitt kunderbjudande och sitt bidrag till en positiv samhällsutveckling dramatiskt. Nu måste ännu fler ta steget mot att använda digitaliseringen för att förädla sin produkt eller tjänst så att den kan leverera ett större kundvärde och öka företagets och Sveriges konkurrenskraft. Detta är kärnan i vad vi ofta kallar smarta produkter, smarta tjänster och smart industri.

IVAs Smart industri verkar i huvudsak genom:

  • Företagstävlingen Smart industri - lyfter fram och belönar goda exempel
  • Företagsforum och andra plattformar för erfarenhets- och kunskapsutbyte 
  • Kunskapsinhämtning och spridning
  • Dialog och samverkan, både med andra etablerade aktörer på området och med näringslivet

IVAs Smart industri är en del av Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi där Tillväxtverket på regeringens uppdrag driver och finansierar ett antal program för att stärka småföretagens omställningsförmåga och bidra till industrins förnyelse.

Partners och finansiärer

Projektet IVAs Smart industri drivs sedan 2016 av Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien (IVA), och förväntas pågå till och med 2021. Finansiärer är: Vinnova, Siemens, Scania, ABB och Teknikföretagen. En rad företag och organisationer stödjer och är engagerade i projektet: Automation Region, AB Volvo, Ericsson m fl.

Mer om IVAs Smart Industri

Att tillverkningsindustrin i Sverige och dess samarbetspartners, inte minst de små och medelstora företagen, förmår att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter har avgörande betydelse både för företagens egen och Sveriges konkurrenskraft.

Fyra av fem jobb skapas av småföretag (0-50 anställda), som också står för den största andelen av skatteintäkterna i två av tre svenska kommuner. De är med andra ord viktiga för svensk ekonomi. Om de misslyckas med sin digitala transformation blir konsekvenserna, inte minst i regioner där små och medelstora företag dominerar, kännbara: färre jobb och mindre skattekraft för att finansiera vård, skola och omsorg.

För företagen själva innebär den digitala transformationen en genomgripande, snabb förändring som påverkar alla delar av verksamheten: hur de lyckas dra nytta av möjligheterna och på rätt sätt bemästra utmaningarna kan vara helt avgörande för i vilken riktning i värdekedjan företaget rör sig.