Guldmedaljer

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.
medalj_webb.jpg

IVAs Stora Guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. IVAs Guldmedalj delas ut för betydelsefulla insatser inom områden som uppfinningar, forskning, kunskapsförmedling, teknik och administration.

Motiveringarna för IVAs Guldmedaljörer 2021 är följande:

  • Professor Sverker Sörlin tilldelas Stor Guldmedalj för sin framstående gärning som nytänkande forskare, forskningsledare och aktiv samhällsdebattör och för hans betydelsefulla insatser och djupa engagemang för forskning och högre utbildning.
  • Teknologie doktor Sara Mazur tilldelas Guldmedalj för sin framstående insats som ledare för forskning och innovation inom näringsliv och akademi och sitt starka engagemang för samverkan på områden av stor betydelse för samhällsutvecklingen.
  • Professor Lars Börjesson tilldelas Guldmedalj för sin framstående nyskapande forskning inom kondenserade materiens fysik och sitt innovativa och engagerade ledarskap som resulterat i etablering av nydanande forskningsinfrastruktur särskilt MAX IV och ESS, vilka ger exceptionella möjligheter till kunskap om materials egenskaper av stor betydelse för fortsatt forskning och industri.
  • Doktor Mikael Dolsten tilldelas Guldmedalj för sin framstående insats som forskare och ledare inom läkemedelsindustrin. Som chef för forskning, utveckling och medicinsk verksamhet på Pfizer – ett av världen största läkemedelsbolag – har han lett utvecklingen av många nya läkemedel och vacciner, nu senast det framgångsrika arbetet att ta fram vaccin mot covid-19.

Akademisammankomsten fattar beslut om tilldelning av medaljer efter att förslagen beretts av medaljkommittén vars medlemmar utses av presidiet.

Läs mer om IVAs medaljer samt se förteckning över medaljörer från 1919-2002 i IVAs medaljbok. Här hittar du information om medaljörer från 2002-2021.