Research2Business

Med projektet Research2Business, R2B, vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Målet är att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag för allas gemensamma nytta.

Utgångspunkten för R2B är att fler framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer eller annan affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Huvudsakliga aktiviteter 

IVAs 100-lista – synliggör forskning för hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Forskningsprojekten på den första 100-listan, som presenterades i mars 2019, har affärspotential med bäring på ämnet digitalisering medan 2020 års lista synliggör forskning med koppling till hållbarhet. Vår tredje 100-lista, publicerad i maj 2021, fokuserar på hållbar krisberedskap. På 2022 års lista presenterar vi forskning på temat teknik i mänsklighetens tjänst. 

R2B Summit och Sessions - exklusiva mötesplatser för forskare och företag

2019 bjöds utvalda forskare från högskolor, universitet och institut och beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer in till en nationell mötesplats i Stockholm. 2020 genomfördes eventet helt digitalt, anpassat till mötesrestriktionerna till följd av Covid-19, och kompletterades med R2B Sessions - fördjupade presentationer i digitala mötesrum. Hösten 2022 genomfördes återigen R2B Summit på plats i Stockholm. 

R2B Mentor - stärker forskare i samverkan med näringslivet

R2B Mentor är ett årslångt mentorprogram som riktar sig till forskare som vill stärka sin karriär och sina möjligheter att nyttiggöra sin forskning, genom att lära sig mera om affärsutveckling och näringslivets villkor. Forskaren matchas med en erfaren mentor ur IVAs nätverk med insikter om både de möjligheter och de utmaningar och problemställningar som uppstår i skärningspunkten mellan akademi och näringsliv. Mentorprogrammet genomfördes som en pilot 2019-2020.

R2B Kunskap

Syftar till att öka kunskapen och ta fram underlag för att ta upplysta beslut inom och utom projektet, exempelvis om utmaningar och hinder och hur dessa kan överbryggas genom aktiviteter i form av seminarier, kunskapssamtal, studiebesök och möten.

Partners och finansiärer

R2B startades av IVA i december 2017 och är en långsiktig satsning som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de fyra första årens pilotverksamhet.

Publicerat

Fredag 4 november 2022

Mötesplats för nyttiggörande skapar möjligheter

Högre utbildning & forskning | Innovation | Entreprenörskap | Näringsliv | Research2Business

Tisdag 11 oktober 2022

Så ökar vi nyttiggörandet av svensk forskning

Högre utbildning & forskning | Innovation | Research2Business

Tisdag 10 maj 2022

Ny lista: Forskningsprojekt med stor potential till affärs- och samhällsnytta

Pressmeddelanden | Högre utbildning & forskning | Innovation | Research2Business

Måndag 21 februari 2022

Är du redo för att skapa faktisk nytta av din forskning?

Högre utbildning & forskning | Innovation | Research2Business